آرشیو اخبار

تشکیل مجمع علمی و دانشگاهی ایران و کشورهای عربی برای گفتگوهای فرهنگی

نشستی با حضور روسای چند دانشگاه بزرگ کشور و روسای چند دانشگاه عربی روز سه شنیه بیست ویکم اردیبهشت در محل دانشگاه شهید بهشتی برای تشکیل مجمع علمی و دانشگاهی ایران و کشورهای عربی برای گفتگوهای علمی و فرهنگی با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل شد.

ادامه مطلب