مشاور رئیس،مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی


 

مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی: دکتر زین العابدین خدمتی

تلفن: 03155912223

مسئول دفتر: سرکار خانم رصافیان

تلفن: 03155912243

فکس: 03155511121