مشاور رئیس،مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی 
مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی: محمد خداداد
تلفن: 55515885 31 98
55912223 31 98

فکس: 55511121 31 98

مسئول دفتر : فاطمه رصافیان

پست الکترونیک: proffice@kashanu.ac.ir