دانشگاه کاشان

اخبار دانشگاه

کارگاه طیف سنجی رامان برگزار شد
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ جدید
نشست کارآفرینی در شیمی برگزار شد
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

رشته‌های تحصیلی