افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی و تحقیقاتی و ...