ریاست دانشگاه کاشان

 

دکتر عباس کتابی

رئیس دانشگاه کاشان

 

 

 

 

 

 

 مسئول دفتر: آقای سیدحمید بخشیان

شماره تماس: 03155912100

 

CV