آرشیو اخبار

کارگاه آموزش حقوق شهروندی در دانشگاه کاشان برگزار شد

<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">نخستین کارگاه آموزشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آشنایی با مبانی رفتار فرهنگ و حقوق شهروندی با حضورجمعی از مسوولان، کارکنان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ادارات و کارشناسان در دانشگاه کاشان برگزار شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سرپرست دانشگاه کاشان، در این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مراسم حقوق شهروندی را یکی از مسایل مهم در جامعه اسلامی دانست وگفت: حفظ و احترام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به حق و حقوق مردم یکی از دستورات اسلام و اهداف نظام جمهوری اسلامی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">عباس کتابی اظهار داشت: بیداری اسلامی و تغییر تحولات در منطقه نشان دهنده توجه به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حقوق اسلامی و ارزشهای اسلامی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7252hoghogh.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، با اشاره به اینکه با تاسیس نظام جمهوری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اسلامی نظام ولایی تشکیل شد افزود: امروز نظام ولایت فقیه و ولایی جمهوری اسلامی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدل و الگویی برای حکومت ها وکشورهای اسلامی و غیر اسلامی شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بعد از سی و سه سال از انقلاب اسلامی امروز این انقلاب اسلامی به دیگر کشورها در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حال صدور و انتقال است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی تاکید کرد: این تحولات در کشورها، نشان از فروپاشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">غرب و جایگزین شدن حکومت اسلامی و مردمی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سرپرست دانشگاه کاشان، با تاکید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">براینکه  ما میراث دار ارزشهای اسلامی و فرهنگ بومی هستیم افزود: با این گنجینه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">هایارزشمند انقلاب اسلامی می توان نظام ولایی را معرفی و زمینه ساز ظهور حکومت امام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">زمان (عج) بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در 24 ماه جاری در جمع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشجویان دانشگاه رازی کرمان اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری کرسی های آزاداندیشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و تشکل های دانشجویی، مدیریت دانشگاهها و لزوم پاسخگویی مسوولان به مردم و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشگاهیان از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سرپرست دانشگاه کاشان با اشاره به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اینکه، مفاهیم حقوق شهروندی باید از اسلام الگو گیرد اظهار داشت: توجه و پیروی از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">منویات رهبر معظم انقلاب بهترین راهکار برای حفظ حقوق شهروندی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، به تدوین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">منشور شهروندی دارالمومنین در این دانشگاه اشاره کرد وافزود: این منشور زیر نظر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شورای فرهنگ عمومی و با نظارت نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و کمیته صیانت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">زیر نظر فرمانداری تشکیل و تدوین شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سرپرست دانشگاه کاشان، با اشاره به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تاریخچه دینی، مذهبی و اسلامی این شهرستان  گفت: این شهرستان می تواند به عنوان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شهری الگو برای  مدل فرهنگ اسلامی باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر کتابی، ابراز امیدواری کرد تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بتوان از آنچه از فرهنگ دینی و مذهبی کاشان به ما ارث رسیده به خوبی صیانت شود و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شهری اسلامی موفق ارائه کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان، نیز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این مراسم گفت: این شهرستان از تاریخچه ای درخشان علمی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">برخوردار است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">محمد رضوان نژاد اظهار داشت: مردم متدین این شهرستان در زمان قبل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">و بعد از انقلاب، ولایی و حافظ ارزشهای اسلامی بوده اند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، تقدیم یک هزار و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">700 </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شهید را نشانه ای از تدین و ولایی بودن مردم این شهرستان دانست و افزود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">فرماندهان عالی در زمان دفاع مقدس از مردم و دانشجویان شهرستان کاشان بودند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اظهار داشت: با توجه به تدین مردم این شهرستان حضرت امام نیز نمایندگی ولی فقیه را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">برای کاشان به عنوان تنها شهرستان انتخاب و تعیین کردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی ابراز امیدواری کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تا مسوولان و کارکنان قدر مردم شهرستان خود را بدانند و حقوق شهروندی را در همه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسایل مد نظر داشته باشند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان، فرهنگ را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مجموعه ای از اعتقادات، باورها، شیوه های رفتاری دانست و گفت: حقوق شهروندی را با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">توجه به فرهنگ باید دیده شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، اگر به باورها و شیوه های رفتاری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">جامعه توجه شود حقوق شهروندی عملیاتی خواهد شد و در صورت بی توجهی به این موضوع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حقوق شهروندی ناقص خواهد بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، توجه و احترام به فرهنگ امنیت را لازم دانست و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">افزود: اگر در جامعه احساس امنیت نباشد جامعه دچار هرج و مرج  و آسیب های اجتماعی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات و توجه به این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">موضوع برای ارتقاء و حفظ فرهنگ اسلامی، وظیفه همگان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">رضوان نژاد، حقوق</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شهروندی سلامت، بهداشت محیط، آلودگی صوتی و ترافیک را از دیگر موارد  مبانی رفتار،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">فرهنگ وحقوق شهروندی برشمرد وگفت:حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی و ملی، تعلیم و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تربیتی، هنجارشکنی و حقوق شهروندی و سالمندان نیز باید توجه شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این مراسم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کارگاههای آموزشی با موضوعات "تاریخچه حقوق شهروندی و مقایسه مبانی آن در غرب و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اسلام"، توسط پروفسور "عباس زراعت" استاد گروه حقوق و رییس دانشکده علوم انسانی ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کارگاه "آشنایی با منشور شهروند دارالمومنین" توسط "اصغر شیره پز" کارشناس ارشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیریت و کارگاه "آسیب شناسی رفتارهای شهروندی و راهکارهای غلبه بر کج رفتاری ها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>" </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">توسط دکتر"مهران سهراب زاده "استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان ارائه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کارگاه آموزشی ممیزی انرژی در بخش ساختمان در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">کارگاه آموزشی ممیزی انرژی در بخش ساختمان با حضور بیش از 300 نفر از استادان و دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک و عمران <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>دانشگاه‌های آزاد و دولتی در دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>کارشناس شرکت بهینه سازی سوخت کشور در این کارگاه آموزشی، ایران را بالاترین مصرف‌کننده انرژی در دنیا دانست و گفت: این در حالی است که کشور چین که حدود 30 سال گذشته مصرف انرژی آن 40 برابر ایران بود، امروز با بهینه‌سازی درست و اصولی، رشد مصرف انرژی آن برابر متوسط جهانی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مهندس اصغری، دلیل شدت مصرف انرژی در برخی کشورها را، زیاد بودن و ارزان بودن انرژی و عدم استفاده درست از آن ذکر و افزود: کشور ایران منابع غنی نفتی زیادی دارد که رشد مصرف آن بالاتر از رشد تولید است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت: کشور ایران بالاترین ذخایر گاز طبیعی دنیا را داراست که متاسفانه به دلیل مصرف زیاد، رشد اقتصادی و تولید ناخالص آن پایین است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به گفته وی، با این روند مصرف انرژی در سال 1407، کشور ایران به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مهندس اصغری، بیشترین سهم مصرف انرژی را در بخش‌های خدماتی و تجاری دانست و گفت: این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته در این بخش مصرف کمتری دارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، اثرات سوء مصرف انرژی را مشکلات زیست محیطی و کمبود منابع آبی برشمرد و گفت: انرژی سرمایه و امانتی است که باید ازآن به درستی استفاده و حفظ شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به گفته وی، برای بهینه‌سازی مصرف بهتر انرژی، باید روش‌های مقرراتی و پیاده‌شدن سیستم اجرایی مبحث 19 و سیستم های اطلاع رسانی، تبلیغاتی، آموزشی و حمایت های ملی و بین المللی ارتقاء یابد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9254energi.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این کارشناس بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: بهینه‌سازی مصرف انرژی در تاسیسات و تجهیزات خانگی، جایگزین کردن سایر حامل های انرژی به جای سوخت های پرمصرف و فسیلی، نصب پنجره‌های دو جداره، قالب‌های فلزی و عایق‌کاری کانال‌های هوا با لوله‌های تاسیسات از جمله راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>رییس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان نیز هدف از برگزاری این همایش را <SPAN style="COLOR: #333333">بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>و ارتقای سطح دانش و آموزش پیرامون آن </SPAN>ذکر کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کارگاه آموزشی بورس و بازار سرمایه در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">رییس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان گفت: کارگاه آموزشی بورس و بازار سرمایه همراه با معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نحوه خرید و فروش آنلاین سهام توسط شرکت کارگزاری بهمن در دانشگاه کاشان برگزار شد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">دکتر علیرضا فرجی، اظهار داشت: <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>در این کارگاه پروانی عضو هیئت مدیره و مدیر معاملات شرکت کارگزاری بهمن و مرادی مدیرسرمایه‌گذاری صندوق گنجینه بهمن امتیازات سرمایه‌گذاری را بیان و سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایه مانند املاک، پول، طلا و ارز، آن را موتور مولد اقتصاد سالم در جوامع دانستند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وی، افزود: بر طبق نظر این کارشناسان، <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>داشتن شناخت کافی از صنایع، شرکت‌های بورس، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و جهان از جمله عوامل کسب سود بیشتردر بورس است که حتی کسانیکه آشنایی کم و سرمایه اندک دارند نیز می‌توانند با خریداری از شرکت‌هایی که سبد سهام دارند در بورس سرمایه‌گذاری کرده و سود مناسبی کسب کنند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">در پایان این سمینار که با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان با حضور حدود دویست نفر ازاساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان برگزار شد به قید قرعه به هشت نفر از حضار جایزه خرید پانصد هزار ریال سهام از بورس اوراق بهادار اعطا شد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مدیران شرکت کارگزاری بهمن نیز که استقبال خوب دانشگاهیان را دیدند به مرکز کارافرینی پیشنهاد کردند که برگزاری دوره های تخصصی بورس را در آینده نزدیک در دانشگاه برگزار کنند که مورد موافقت قرار گرفت.<o:p></o:p></SPAN></P> <TABLE class=MsoNormalTable style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184" cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="50%"></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="50%"> <TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 7cm; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184" cellPadding=0 width=265 border=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=bottom></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کارگاه آموزشی حقوق شهروندی در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسوول کمیته حقوق شهروندی شهرستان کاشان، از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی امنیت عمومی و حقوق شهروندی با موضوع "تکریم ارباب رجوع" در دانشگاه کاشان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکترعباس کتابی افزود: با توجه به پیشرفت جامعه در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی آگاه‌سازی شهروندان از حقوق و وظایف خود لازم است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت: حفظ و رعایت حقوق شهروندی نیازمند یک اقدام فرهنگی است که با حمایت مسئولان و همکاری کارکنان سازمان‌ها امکان پذیر است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سرپرست دانشگاه کاشان، با اشاره به اینکه رفتار مناسب با مراجعان و تکریم ارباب رجوع، نخستین گام برای جلب رضایت مخاطبان است، تصریح کرد: حفظ حقوق شهروندی، توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را به دنبال دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر کتابی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را، آشنایی کارکنان ادارات با چگونگی برخورد با مخاطب، حفظ و احترام به حقوق شهروندان، رعایت عدالت و نوبت در ارائه خدمات ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این کارگاه آموزشی روز پنجشنبه 28 ماه جاری در دانشگاه کاشان با حضور بیش از 200 نفر از کارکنان ادارات این شهرستان برگزار می‌شود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>60 دانشجوی دانشگاه کاشان در مراسم قرعه‌کشی عمره مفرده انتخاب شدند</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسئول ستاد عمره دانشگاه کاشان، از انتخاب 60 دانشجوی این دانشگاه (50 دانشجوی مجرد پسر و 13 دانشجوی متاهل) برای سفر به عمره مفرده خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حجت‌الاسلام محمدجعفر حسام محمدی، با اشاره به اینکه مراسم قرعه کشی عمره دانشجویی سال 90 به صورت استانی در دانشگاه اصفهان برگزار شد، افزود: در این مراسم از دانشگاه کاشان، 50 نفر پسر مجرد، 11 نفر متاهلی دو نفره و دو دانشجوی متاهل سه نفره انتخاب شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت: علاوه بر سهمیه فوق 25 درصد نیز برای سفر به حج عمره به صورت ذخیره اعلام می شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به گفته وی، علاوه بر انتخاب این افراد، مراسم قرعه کشی عمره اساتید نیز به صورت متمرکز در تهران برگزار و نتایج پذیرفته شدگان بر روی سایت لبیک مشاهده می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی یادآورشد: امسال اعزام دانشجویان دختر مجرد به عمره فقط از بین برگزیدگان ضیافت دانشجویی امکان پذیر است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسئول ستاد عمره دانشجویی، از برگزیدگان خواست تا 30 ماه جاری با مراجعه به سایت عمره دانشگاهیان، ثبت‌نام خود را نهایی و پس از مطالعه دقیق دفترچه، مدارک لازم را تا تاریخ هشتم ماه آبان به دفتر نهاد در خانه فرهنگ تحویل نمایند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دعوت به همکاری از سوی مرکز پژوهشی فرش دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 45pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 45pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">مرکز پژوهشی فرش<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>از دانشجویان علاقمند <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 45pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">درزمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید.</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 45pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P> <TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto 6.75pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 354.35pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid black 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: 1.5pt solid black; mso-border-insidev: 1.5pt solid black; mso-table-overlap: never; mso-table-lspace: 9.0pt; mso-table-rspace: 9.0pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: center; mso-table-top: .05pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=472 align=left border=1> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 23.55pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 23.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=472> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 0pt 1cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">عناوین همکاری</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 45.05pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 45.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">همکاری در تدوین هفته نامه "<B> برگی از بوستان فرش"</B><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 40.8pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 40.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>همکاری در برگزاری مسابقه طراحان نو<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 39.95pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 39.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">تدوین و برگزاری دوره های آموزشی ویژه فرش<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 40.6pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 40.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>طراحی و فعال سازی سایت ویژه مرکز پژوهشی فرش<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 47.55pt; mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 47.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">5-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">ایجاد بانکهای اطلاعاتی در زمینه های مختلف فرش در راستای دسترسی دانشجویان به منابع معتبر<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 47.55pt; mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 47.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">6-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">تهیه و نمایش فیلم با موضوع فرش و زمینه ها و مسائل جانبی و مرتبط با فرش <o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p><FONT face=Calibri size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>استقبال 85 درصدی دانشجویان دانشگاه کاشان از رستوران تاک</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">معاون دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: 85 درصد از دانشجویان این دانشگاه از رستوران طرح تاک این دانشگاه استفاده می‌کنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکترمهدی شبانی، با اشاره به اینکه، تنوع، ارتقاء، کیفیت تغذیه دانشجویان از جمله اهداف طرح تاک است افزود: با اجرای این طرح که از سال گذشته در این دانشگاه اجرا شده، سهولت در انتخاب غذای مناسب و ایجاد <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>رفاه بیشتر در تغذیه دانشجویی فراهم می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، عدم پرداخت وجه نقد برای غذا، عدم نیاز به رزرو غذا را از جمله مزایای این طرح برشمرد و اظهار داشت: با اجرای این طرح، علاوه بر باز بودن رستوران‌های طرح در روزهای تعطیل حضور همراه و میهمان نیز در رستوران امکان دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به گفته وی، در این طرح، هزینه هر وعده غذا به میزان 70 درصد از محل سهم دانشگاه و 30 درصد نیز توسط دانشجو تامین خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر شبانی، با تاکید بر اینکه هزینه غذا از دانشجو، نقدی دریافت نمی‌شود افزود: سهم قابل پرداخت توسط دانشجو در طول زمان استفاده و به حساب وی منظور و پس از فراغت از تحصیل و اشتغال در قالب وام تغذیه به صورت اقساط تسویه می‌گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">معاون دانشجویی دانشگاه کاشان یادآورشد: تنها 15 درصد از دانشجویان این دانشگاه از سلف عادی استفاده می‌کنند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>شرکت 250 نفر از دانشجویان در طرح تابستان 90 دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رییس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان گفت: 250 نفر از دانشجویان در طرح «تابستان 90، تابستان مهارت» شرکت کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکترعلیرضا فرجی اظهار داشت: دانشجویان در این طرح به مدت دو ماه با گذراندن دوره‌های مختلف مهارت‌های کارآفرینی را فرا گرفتند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، تحلیل‌گر بورس، آموزش رباتیک، بازاریابی، طراحی بردها با ترانشه‌ها با </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">fpga</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN> و میکرو کنترلی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">avr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>، تدوین فیلم و نرم‌افزار مطلب را از جمله این دوره‌ها ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی افزود: دانشجویان پس از موفقیت در آزمون، گواهینامه مهارت کارآفرینی از سازمان فنی و حرفه‌ای را دریافت می‌کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، به برگزاری دوره آموزش رایگان مهارت کارآفرینی کسب و کار اشاره کرد و یادآورشد: در این دوره نیز که با همکاری اداره تأمین اجتماعی برگزار شد به یکصد دانشجوی شرکت کننده گواهینامه مهارت کارآفرینی اعطا شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ریییس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان، راه اندازی دفتر مشاوره کارآفرینی و کسب و کار را از دیگر فعالیت‌های این مرکز برشمرد و تاکید کرد: این مرکز به دانشجویان علاقمند، مشاوره اشتغال، انتخاب شغل، نوشتن، طرح تجاری، ارزیابی تجاری طرح‌ها، طرح خلاقیت و کارآفرینی، ثبت اختراع و ایده‌پروری ارائه می‌دهد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر فرجی، هدف از این برنامه‌ها را، ارتقای فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی، کاهش نرخ بیکاری و ارتباط هرچه بیشتر علم با صنعت ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">وی از دانشجویان در جهت توسعه فعالیت‌های مرکز کارآفرینی دعوت به همکاری کرد و گفت: دانشجویان علاقمند در زمینه‌های تهیه و طراحی نشریه کارآفرینی، بروزرسانی تابلو وب سایت مرکز کارآفرینی، پخش فیلم با موضوع کسب و کار و کارآفرینی، ثبت نام و پیگیری دوره‌های آموزشی، برگزاری سمینارها و کارگاه‌ها، تدریس دوره‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش نرم‌افزارهای تخصصی و عمومی، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، مشاوره کسب و کار و ایده‌پروری و برنامه‌نویس می‌توانند با این مرکز همکاری کنند.</SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"> <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>خیرین دانشگاه کاشان: ساخت فضاهای آموزشی در دانشگاه‌‌ها گامی در راستای ارتقای سطح فرهنگی کشور است</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">جمعی از خیرین دانشگاه کاشان، ساخت فضاهای علمی و آموزشی در دانشگاه‌ها را ضروری و گامی مهم در راستای ارتقای سطح فرهنگی و پیشرفت و آبادانی کشور دانستند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">علیرضاعصار، خیرخوابگاه‌ساز دانشگاه کاشان افزود: کمک به ایجاد و احداث فضاهای آموزشی به خصوص در دانشگاه‌ها موجب تشویق و ترغیب بیشتر جوانان به تحصیل و علم‌آموزی بهتر می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، سرمایه‌گذاری در دانشگاه را اقدامی فرهنگی دانست و اظهار داشت: باید سعی شود تا با فراهم کردن بستر مناسب برای دانشجویان سطح فرهنگی کشور هر روز ارتقاء یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این فرد نیکوکار از دانشجویان خواست تا از امکاناتی که در دانشگاه برای آنها ایجاد می‌شود کمال استفاده را در جهت رفع نیازها و مشکلات و پیشرفت شهر، منطقه و کشور خود داشته باشند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7713h1.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سید مرتضی هاشمیان، دیگر خیر خوابگاه‌ساز، نیز هدف از اقدام خود در ساخت خوابگاه را، تامین نیازها و رفاه بیشتر دانشجویان برای موفقیت هرچه بهتر در تحصیل و کسب علم و دانش ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>وی، با اشاره به اینکه هرکس به ندای درون خود گوش فرا دهد و در کار خیر اقدام کند از اجری بزرگ برخوردار خواهد بود، از مردم خواست تا درصورت تمکن مالی، ساخت فضاهای آموزشی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>در دانشگاه‌ها را فراموش نکنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">هاشمیان، دانشجویان را سرمایه‌های کشور دانست و تاکید کرد: هرچه در دانشگاه‌ها سرمایه گذاری شود باز کم است و باید توجه بیشتری به پرورش نسل آینده شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خانم زیبا تفضلی، دیگر خیّر نیکوکار کاشانی نیز، هدف از ایجاد دانشکده نساجی<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>در دانشگاه کاشان را، پیشرفت علم و توسعه اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: از آنجایی که مرحوم «حسن تفضلی» به نام پدر نساجی ایران معروف بود، ایجاد دانشکده نساجی گامی برای پرورش و احیاء و رونق این صنعت می‌تواند باشد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1391h2.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، جوانان و دانشجویان را سرمایه‌های کشور دانست وافزود: برای پیشرفت و تضمین آینده کشور سرمایه‌گذاری برای این قشر لازم است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این خیّر نیکوکار کاشانی، جوانان ایرانی را بهترین جوانان دنیا برشمرد و یادآور شد: با فراهم کردن امکانات رفاهی، خدماتی، علمی و آموزشی برای جوانان و دانشجویان و تربیت صحیح نسل جوان می‌توان کشوری سالم و آباد ایران اسلامی را شاهد بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است از سوی این خیرین، کلنگ احداث چهار طرح عمرانی و آموزشی با حضور معاون اداری مالی و توسعه منابع و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کاشان به زمین زده شد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب