سند چشم انداز


چشم انداز

دانشگاه کاشان

 

 

 

 

مقدمه

 

نظام مدیریتی سازمان، عامل تعیین کننده در مواجهه آن با تغییرات محیطی است، زیرا نگرش مدیریت به چالش های محیطی،مسیرتصمیم گیری برای اقدامات و اجرای تصمیمات را تعیین می‌کند. روند تغییرات و تحولات به گونه‌ای است که مدیران نمی‌توانند برای تعیین اهداف سازمان براساس تجربیات گذشته تصمیم بگیرند ، تجربه گذشته اگرچه ارزشمند، اما لزوماً راهنمای مطمئنی برای آینده نیست.آینده را نیزنمی توان پیشگویی کردوتنها می توان درباره آینده های ممکن و محتمل یا آینده مطلوب سخن گفت، لذاباید تصویر آینده ی مطلوب و بهتر را ترسیم کرد.

چشم اندازدانشگاه کاشان ، پیشگویی و اقدام برای کشف آینده محتوم نیست، بلکه تلاشی برای شناخت آینده های ممکن و محتمل و اتخاذ تصمیمات راهبردی است که برای «همه آینده های ممکن» به اندازه کافی خردمندانه ، توجیه پذیر وپابرجا باشند. چشم انداز نه فقط با مسائل غیر قابل پیش بینی که با امور ناشناخته سروکار دارد. درمورد چشم انداز، هیچ تحلیلگری نمی‌تواند به درستی آینده را که طی آن عوامل متعدد ممکن است با یکدیگر در تعامل قرار گیرند یا به دلیل ماهیت عواطف بشری تحریف شوند و یا به وسیلة تصورات و فعایتهای تعمدی رقبای هوشمند تغییر یابند، پیش‌بینی کند. در نتیجه، اساس چشم انداز عبارت است از ایجاد موضعی آن قدر توانمند، برگزیده و بالقوه انعطاف پذیرکه دانشگاه بتواند به رغم امکان تاثیر عوامل بیرونی غیر قابل پیش‌بینی ، به اهداف خود برسد.

چشم انداز وراهبردهای آینده دانشگاه کاشان با هدف توسعه توان رقابتی وبا بررسی اسناد فرادستی شامل چشم انداز کشور، بیانات امام خمینی ومقام معظم رهبری ، نقشه جامع علمی کشور و سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه وتجربه برنامه ریزی راهبردی دانشگاههای مختلف جهان وایران وپس از مشاوره بامدیران ،کارکنان،اعضای هیات علمی ودانشجویان دانشگاه تدوین شده است. این سند که پس از بررسی در دو جلسه هیات رییسه وشش جلسه شورای دانشگاه به تصویب شورای دانشگاه رسیده است مبنای تصمیم گیری وفعالیتهای آینده دانشگاه قرار خواهدگرفت

هرچند در نگاه نخست چشم اندازدانشگاه ،آرمانی و دور از دسترس به نظر می رسد،اما تحولات دو دهه گذشته دانشگاه نشان می دهد که آینده مورد نظر چشم انداز با تعهد وتلاش همه ارکان دانشگاه  تحقق پذیر است. ضروری است مدیریت دانشگاه با هوشمندی رقابتی،مدیریت دانش، سازماندهی ،رهبری و آموزش وسیع منابع انسانی،ارتقای اسجام درون سازمانی وتعهد مشترک عمومی درقبال برنامه هاوتصمیم گیری مشارکتی ، حرکت برای تحقق چشم انداز را هدف مستمر وجدی خود قرار دهد.

 

مأموریت دانشگاه کاشان

ارتقای موقعیت دانشگاه کاشان به عنوان دانشگاه برتر در سطح ملی وتقویت توان رقابتی دانشگاه در حوزه های منتخب آموزشی ،پژوهشی وفرهنگی و ارتباط دانشگاه با جامعه در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی با ارایه نتایح پژوهش‌ها، دانش و مهارت دانش آموختگان برای تحقق حیات طیبه و جامعه عدالت محورودانش بنیان

 

1- نقش موثردانشگاه در حفظ وارتقای هویت اسلامی و فرهنگی جامعه وارتباط عمیق با ارزشها وآرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران

 2- تربیت نیروی انسانی  مومن، خلاق، آزاداندیش ،توانمند،کارآفرین و برخوردار از اعتماد به نفس و فضایل اخلاقی و معنوی برای حوزه ‌های مختلف اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی ومدیریتی

 3ـ تولید ،ترویج وکاربردی کردن دانش باتاکید برتعامل هوشمندانه با دانش جهانی ونواندیشی علمی

4- پاسخگویی دانشگاه به نیازهای سایر بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

5ـ نقش مؤثردانشگاه درنظام سیاستگذاری و مدیریت منطقه‌ کاشان برای تسهیل وتسریع فرایندتوسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه

 

 

ارزش های بنیادی

1ـ حاکمیت بینش توحیدی بر تمامی فعالیت‌های دانشگاه

2 ـ تعهد به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران ،التزام به اصل ولایت مطلقه فقیه ،فرامین امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری(دام ظله)

3ـ تقویت فرهنگ آزاداندیشی، خردورزی ، نقادی ونقد پذیری علمی

4ـ ترویج روحیه خودباوری، شهامت علمی، خلاقیت و نوآوری با تاکید برارتقای جایگاه زبان فارسی

5ـ ترجیح فعالیت‌های گروهی بر تلاشهای فردی در فعالیت‌های آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی

6ـ ارتقای عدالت در دسترسی به فرصت‌های آموزشی و پژوهشی ومشارکت در استقرار جامعه دانش بنیان وبرخوردار از انسانهای شایسته وفرهیخته

7- بهبود مستمرکیفیت ورشد متوازن کمی وکیفی رشته های علمی و ایجاد علوم میان رشته‌ای

8ـ ارتقای معیارهای اخلاقی، حرفه‌ای، حقوق انسانی وشاخصهای زیست محیطی در عرصه‌های مختلف مدیریتی، آموزشی وپژوهشی

9ـ تعهد به ارتقای توان رقابتی دانشگاه

10ـ تقویت وترویج جهاد علمی در همه رشته ها وعرصه های فعالیت دانشگاهی

11 ـ نگرش به منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه ی دانشگاه

 12ـ تعهد به بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطقه

 

موضوعات راهبردی

1- نقش موثر در ارتقای هویت اسلامی وفرهنگی

ـ تحقق دانشگاه اسلامی براساس دستورات قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) ، نظریه‌ مهدویت واصل ولایت فقیه

ـ تعمیق معارف دینی و مبانی جمهوری اسلامی ایران

ـ ارتقای همکاری‌های هم افزا و مستمر با حوزه علمیه در راستای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه، تدوین الگوهای پیشرفت ، تبادل استاد ودانشجو،  برگزاری دوره ها و پژوهشهای مشترک در زمینه های گوناگون علمی و فرهنگی

ـ زمینه سازی برای اشاعه وتعمیق ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران

ـ غنا بخشی به علوم انسانی بر اساس تعالیم حیات بخش اسلام  که نقش انکار ناپذیری در هویت سازی جامعه و تمدن سازی دارد.

ـ نقش موثردانشگاه‌ در ارتقای فرهنگ و هویت اسلامی ،کارآمدی مدیریت جامعه و انسجام منطقه ای

2ـ نظام سیاستگذاری،تصمیم گیری و مدیریت دانشگاه

ـ نظام مدیریتی برخوردار از نگرش راهبردی، الگوی ذهنی پویا ،خلاق ، نوآور  وپاسخگو برای ارتقای توان رقابتی دانشگاه

ـ ارتقای نظام برنامه ریزی دانشگاه برای بهبود شفافیت ،پاسخگویی، اثربخشی وکارآیی اداره دانشگاه با فرایندها و روشهای ساده

ـ  ارتقای فرهنگ سازمانی مبتنی برنگرش دینی در حوزه های مختلف دانشگاه

ـ الگوی مدیریت مشارکتی مبتنی بر همکاری هیات علمی،دانشجویان ،کارکنان ومدیران سطوح مختلف دانشگاه

ـ افزایش جاذبه فعالیت دردانشگاه از طریق ایجادانگیزش و شرایط مناسب کاری برای کارکنان

ـ حمایت از همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه آموزش عالی

3ـ نظام مدیریت مالی

ـ ایجاد نظام مدیریت مالی راهبردی قادر به توسعه فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی و ارتقای امکانات و تجهیزات دانشگاه

ـ تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه و افزایش سهم منابع مالی غیر دولتی

 ـ بهره مندی از سنت ارزشمند وقف و استفاده ازسرمایه های افراد خیر

ـ ارتقای کارایی منابع

4ـ منابع انسانی

ـ اهتمام به اصل پرورش همراه با آموزش برای تربیت منابع انسانی به عنوان شهروندان جامعه اسلامی و توانمند برای عرصه‌های مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی که قادر به درک وتحلیل عمیق مسایل، تعامل هوشمندانه در جامعه و توان خطرپذیری باشند.

ـ شناسایی ، جذب ، هدایت ، پرورش دانشجویان برترواستعدادهای درخشان براساس یک فرایند مبتنی بر عدالت آموزشی وپژوهشی

ـ حفظ و جذب هیأت علمی و محققان مومن و متعهد به ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران و برخوردار از توانمند‌ی های متناسب با استانداردهای ملی و بین‌المللی

ـ جذب ،حفظ وپرورش مدیران مومن ، خلاق و برخوردار ازتفکرراهبردی

ـ جذب وحفظ کارکنان متدین، توانمندو برخورداراز تعهد سازمانی

5ـ پژوهش ونوآوری

ـ حفظ توازن مناسب میان پژوهش پایه‌ وکاربردی وهدفمند کردن منابع مالی منطبق با اولویت های پژوهشی

ـ تولید،ترویج،کاربردی کردن وتجاری سازی دانش برای ارتقای نقش دانشگاه درتحقق اقتصاد دانش بنیان

ـ استقرار نظام‌ پژوهشی انعطاف‌پذیر برای پیش‌بینی نیازهای جامعه و ارایه راهکاربرای حل مشکلات جامعه درسطح منطقه ای، ملی و بین‌المللی

ـ اصلاح ساختاروفرایندهای ارتباط دانشگاه با جامعه وحمایت از نوآوری وتجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

6ـ کیفیت آموزش

ـ ایجاد محیط یادگیری عمیق برای ایجاد تجربه یادگیری منحصر به فردکه درآن دانشجوبه عنوان نقش آفرین اصلی عرصه دانش ،متدین،مسوولیت پذیر،یادگیرنده، نقاد ، نوآور وکارآفرین است.

ـ ایجاد هماهنگی میان محتوی آموزشی با اهداف نظام تربیتی اسلام

ـ به روز کردن محتوی، فرایندهای آموزشی و برنامه‌های درسی برای ارتقای دانش ، مهارت‌ وصلاحیت حرفه ای مورد نیازدانش آموختگان ورشدفرهنگ یادگیری مادام العمر

ـ گسترش دسترسی به آموزش عالی با استفاده از فناوری‌های نوین

ـ بهبود مستمر کیفیت آموزشی بااستقرار نظام‌ بهبود مستمر کیفیت ، الگوهای ارزیابی و ارتقای فرهنگ مربوط به کیفیت

7-  فضای دانشگاه

ـ ارتقای زیر ساختهای کالبدی

ـ به روز کردن تجهیزات و امکانات مناسب برای تحقق دانشگاه برتردرسطح ملی

ـ ارتقای روحیه اعتماد به نفس ونشاط، امید به آینده ،خلاقیت و مسوولیت پذیری منابع انسانی

ـ ارایه خدمات رفاهی مناسب به اعضای هیات علمی،کارکنان ودانشجویان

8 ـ ارتباط با جامعه

ـ معطوف کردن فعالیتهای آموزشی وپژوهشی  به ارتقای کیفیت زندگی مردم

ـ جهت گیری آموزش وپژوهش به سمت حل مسایل ومشکلات فعلی وآتی جامعه

ـ انتشارمستمر نتایج فعالیت‌های پژوهشی در سطوح ملی و بین‌المللی

ـ ارتقای موقعیت دانشگاه با ارایه جاذبه های دانش و دانشگاه برای شناساندن ویژگی های منحصر به فرد دانشگاه در قالب شیوه‌های متنوع ارتباطی

ـ ارتباط نظام مند بادانش آموختگان دانشگاه

ـ همکاری در ایجاد بسترهای لازم برای تحقق عدالت اجتماعی

ـ همکاری متقابل ملی وبین المللی با سایر مراکز علمی ،پژوهشی وفرهنگی

ـ نقش آفرینی مؤثر دانشگاه در فرایند توسعه منطقه‌ای وانسجام اجتماعی

ـ همکاری موثربا بخش خصوصی در تجاری سازی دانش

 

منابع رقابت

1- دانشگاه به عنوان مرکز و یک کانون پیشرو در جامعه و موثردر جهت دهی فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه

2ـ موقعیت دانشگاه در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

3ـ نظام مدیریت راهبردی برای ارتقای توان رقابتی دانشگاه

4ـ منابع مالی متنوع وکارایی منابع

5ـ کسب جایگاه برتردر کشور درتولید دانش ، نوآوری و انتقال دانش به حوزه های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی

6ـ کیفیت آموزشی برتر برای ایجاد تجربه یادگیری منحصر به فردوتربیت نیروی انسانی مومن، توانمند، خلاق، دارای اعتماد به نفس، نقاد، نقدپذیر و تلاشگر

7ـ جذب وحفظ هیأت علمی برجسته و توانمند با توان یادگیری مستمر

8ـ جذب استعدادهای درخشان ودانشجویان برتر

9ـ زیرساختها،امکانات و تسهیلات برتر برای ارتقای نشاط، امید به آینده ،خلاقیت و تعهد منابع انسانی

10ـ نقش مؤثر در فرایند توسعه منطقه‌ای و ارتقای جایگاه منطقه کاشان در سطح ملی

 

چشم‌اندازدانشگاه کاشان

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو جهاد علمی ، مدیریت هوشمند ، خلاق وراهبردی و در مسیر تحقق تمدن اسلامی - ایرانی

درسال1404

دانشگاه کاشان در ردیف پنج دانشگاه برتر کشوروبا اعتبار بین المللی است.

 

درافق این چشم انداز،

دانشگاه کاشان ،دارای ویژگی های زیر خواهدبود:

اسلامی مبتنی بربینش توحیدی

برخورداراز هوشمندی رقابتی ونظام مدیریت راهبردی

پاسخگو به نیازهای جامعه

فعال در سطح بین المللی

نهادی منطقه ای

کیفیت محور

یادگیرنده

نوآور

 

 

توصیف چشم انداز دانشگاه کاشان

1- دانشگاه کاشان ، بینش توحیدی را مبنای فعالیتهای خود قرارخواهدداد ودانشگاهی اسلامی ،معنویت‌گراو متعهد به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران وولایت مطلقه فقیه خواهدبود که موجب خودسازی معنوی واخلاقی منابع انسانی وجهت‌دهی فرهنگی جامعه خواهدشد.

 

2ـ دانشگاه با برخورداری از هوشمندی رقابتی، اطلاعات محیط رقابتی وفعالیت رقبارا به هوشمندی هدفمند ،به هنگام وراهبردی تبدیل و ودرپرتو این هوشمندی واتخاذ تصمیمات راهبردی و با تاکید برکیفیت،کارآمدی،شفافیت وپاسخگویی برای رقابت درعرصه ملی وبین المللی توانمندخواهدبود.

 

3 ـ جهت گیری فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی وفرهنگی دانشگاه به سمت حل مسایل ومشکلات فعلی وآتی جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد وگسترش علوم و فنون بومی خواهد بود.

 

4- دانشگاه کاشان در سطح ملی به عنوان دانشگاه برتر شناخته خواهدشدودر سطح بین‌المللی بر مبنای همکاری، احترام متقابل وتعامل بین فرهنگی پیشرو خواهد بود.

 

5- دانشگاه ضمن ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی خود، نقش مؤثری در فرایندتوسعه منطقه کاشان خواهدداشت و با ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی به ساکنان منطقه ،برای غنا بخشی به زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و توان فکری آنان تلاش خواهدکرد وبرای ارتقای جایگاه منطقه کاشان درسطح ملی وبین المللی خواهد کوشید.

 

 6ـ دانشگاه علاوه برگسترش دسترسی گروههای مختلف اجتماعی به آموزش ، تجربه یادگیری منحصر به فردی رابرای دانشجویان، محققان و سایر ذینفعان خود فراهم خواهد آورد. دانشگاه کاشان  ،دانشگاهی کیفیت محور، برونداد محور وبا دغدغه تولید محصولات فکری اصیل و بومی خواهدبود. دانشگاه ازهیأت علمی وکارکنان متدین، خلاق، هوشمند و نوآوربرخوردارخواهدبودوبرای ارتقای منزلت، صلاحیت حرفه‌ای و مرجعیت علمی و اجتماعی هیات علمی تلاش خواهد کرد.

 

7ـ دانشگاه درچارچوب آزادی علمی وتمرکزبین‌رشته‌ای وبا برخورداری ازالگوی ذهنی پویاو تسهیل‌یادگیری گروهی خواهدکوشیدتاتفکر نقادانه، خلاقیت، نوآوری ،کارآفرینی وآگاهی‌های جدیدرا به عنوان رفتاری همگانی توسعه دهد.

 

 

8ـ دانشگاه،نهادی نوآورخواهدبودکه باارتقای کارآفرینی وتقویت ظرفیتهای فناوری،موجب انتقال دانش به حوزه‌های مختلف توسعه اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی و کاربردهای تجاری خواهدشد.دانشگاه با تعامل سازنده با سایرمراکزمعتبر علمی و فناوری وبخشهای مختلف جامعه ،یافته‌های پژوهشی رابه عنوان عامل توسعه وارتقادهنده کیفیت  زندگی به کارخواهد گرفت.

اهداف کلان

1ـ ایفای نقش مؤثر دانشگاه در حفظ و ارتقای هویت اسلامی و فرهنگی جامعه

2 ـ ارتقای موقعیت دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر سطح ملی و بین‌المللی

3ـ اصلاح نظام سیاستگذاری و مدیریت دانشگاه  برای ارتقای کیفیت، اثربخشی ،کارایی ،شفافیت وپاسخگویی

4ـ ایجاد نظام مدیریت مالی راهبردی برای توسعه و تنوع منابع مالی رقابتی وارتقای کارایی منابع دانشگاه

5ـ ارتقای نقش دانشگاه درتولید وانتقال دانش به حوزه‌های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی و افزایش بهره‌وری فعالیتهای پژوهشی

 6ـ بهبودمستمرکیفیت آموزشی در حوزه‌های رقابتی برای ایجاد یک محیط یادگیری منحصر به فرد وارتقای توانمندی های علمی ،حرفه ای والتزام اجتماعی دانش آموختگان

7ـ ارتقای دسترسی به فرصت‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف اجتماعی با تاکید برجذب دانشجویان برتر ملی وبین المللی

8ـ جذب، بکارگیری وحفظ محققان، هیأت علمی برجسته سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

9ـ ایجادزیرساخت‌ها، تسهیلات و امکانات مطلوب

10 ـ ارتقای ایمان، اخلاق،انگیزه ، اعتماد به نفس ، نشاط، امید به آینده ،خلاقیت و مسوولیت پذیری دانشجویان

11ـ ارتقای نقش دانشگاه درنظام سیاستگذاری و مدیریت منطقه‌ کاشان برای تسهیل وتسریع فرایندتوسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی منطقه

12 ـ توسعه فعالیتها وهمکاری های بین المللی دانشگاه با سایر مراکز معتبرعلمی ،پژوهشی وفرهنگی

 

راهبرد ها

هدف کلان 1- ایفای نقش مؤثر دانشگاه در حفظ و ارتقای هویت اسلامی و فرهنگی جامعه

راهبرد ها

ـ ساماندهی ، هدایت وحمایت ازپژوهشهای مرتبط با اعتلای معرفت دینی

ـ اعتلای آگاهی های عمومی نسبت به فضایل اخلاقی و معرفت دینی از رهگذر رشد جامعه دانشگاهی بعنوان عرصه تحول فرهنگی

ـ زنده نگهداشتن اندیشه دینی وسیاسی امام خمینی (ره) به ویژه اصل ولایت فقیه و توجه بدان در همه عرصه ها به عنوان معیار اصلی سیاستها وبرنامه ریزی ها

ـ ارتقای سطح همکاری‌های هم افزا و مستمر با حوزه علمیه در راستای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه، تدوین الگوهای پیشرفت ، تبادل استاد ،  برگزاری دوره ها و پژوهشهای مشترک در زمینه های گوناگون علمی و فرهنگی

ـ زمینه سازی برای پیشرفت و تحول در علوم انسانی بر اساس آموزه های حیات بخش اسلام  

 

هدف کلان 2- ارتقای موقعیت دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر سطح ملی و بین‌المللی

راهبرد ها

ـ ارتقای جاذبه ها و ویژگی های منحصر به فرد (برند) دانشگاه و شناساندن آنها با استفاده از  شیوه‌های متنوع ارتباطی

ـ ارتباط نظام مند بادانش آموختگان دانشگاه

ـ برگزاری همایش ها ،سمینارها وکارگاههای آموزشی وپژوهشی در سطح ملی وبین المللی

ارتقای نظام روابط عمومی دانشگاه

 

هدف کلان 3- اصلاح  نظام سیاستگذاری و مدیریت دانشگاه  برای ارتقای کیفیت، اثربخشی ،کارایی ،شفافیت وپاسخگویی

 

راهبرد ها

ـ بازنگری و ارتقای نظام تصمیم سازی  ، تصمیم گیری  و مدیریت دانشگاه درسطوح مختلف

ـ ارتقای نظام برنامه ریزی وارزیابی عملکرد

ـ  ارتقای فرهنگ سازمانی در حوزه های مختلف

ـ ارتقای مشارکت هیات علمی،کارکنان ودانشجویان در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری واجرا

ـ بازنگری و اصلاح ساختار کلان دانشگاه

ـ اصلاح فرایندها وروشهای کلیدی حوزه های مختلف

ـ ارتقای مدیریت منابع انسانی برای  ایجاد انگیزش،اعتماد به نفس، نشاط ، امید به آینده، خلاقیت و مسئولیت پذیری کارکنان

هدف کلان 4- ایجاد نظام مدیریت مالی راهبردی برای توسعه و تنوع منابع مالی رقابتی و ارتقای کارایی منابع دانشگاه

 

راهبرد ها

ـ تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه و افزایش سهم منابع مالی غیر دولتی

 ـ بهره مندی از سنت ارزشمند وقف و استفاده ازسرمایه های افراد خیر

-        افزایش درآمد از محل فعالیتهای پژوهشی و آموزشی

ـ اصلاح  نظام تخصیص منابع براساس قیمت تمام شده خدمات

ـ ارتقای بهره وری (کارایی واثربخشی ) فعالیتهای دانشگاه

 

هدف کلان 5ـ ارتقای نقش دانشگاه درتولید دانش وانتقال آن به حوزه‌های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی و افزایش بهره‌وری فعالیتهای پژوهشی

راهبرد ها

-تعیین سیاستها و اولویت بندی فعالیتهای پژوهشی متناسب با نیاز های موجود و آینده جامعه و قابلیت های دانشگاه

ـ استقرار نظام‌ پژوهشی انعطاف‌پذیر درچارچوب اولویت ها برای پیش‌بینی نیازهای جامعه و ارائه راهکاربرای حل مسائل ومشکلات درسطح منطقه ای، ملی و بین‌المللی

ـ بازنگری و اصلاح برنامه های درسی  متناسب با آخرین دستاوردهای پژوهشی

ـ اصلاح ساختار ،فرایندها ونظام ارتباط دانشگاه با جامعه وحمایت از نوآوری ها وتجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

ـ ارتقای سطح کیفی منابع پژوهشی(آزمایشگاهها ،کتابخانه ها وغیره)

ـ ارتقای توانمندی پژوهشگران وافزایش مشارکت متخصصان غیر دانشگاهی درفعالیت های پژوهشی

- هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی در راستای اولویتهای پژوهشی

ـ حمایت از نشر نتایج پژوهشی و چاپ مقالات معتبر وکتابهای علمی

 

 

هدف کلان 6 ـ بهبودمستمرکیفیت آموزشی در حوزه‌های رقابتی برای ایجاد یک محیط یادگیری منحصر به فرد وارتقای توانمندی های علمی ،حرفه ای والتزام اجتماعی دانش آموختگان

راهبرد ها

ـ به روزکردن محتوی و فرآیندهای آموزشی و برنامه‌های درسی

- ارتقای دانش ، مهارت‌، اخلاق حرفه ای و توان کارآفرینی مورد نیازدانش آموختگان ورشدفرهنگ یادگیری مادام العمر

ـ استقرار نظام‌ بهبود مستمر کیفیت آموزش  

ـ ایجاد هماهنگی میان محتوی آموزشی با اهداف نظام تربیتی اسلام

 

 

 هدف کلان 7ـ ارتقای دسترسی به فرصت‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف اجتماعی با تاکید برجذب دانشجویان برتر ملی و بین المللی

راهبرد ها

ـ گسترش دسترسی به آموزش عالی  با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و روشهای نوین

ـ ارزیابی مستمر وضعیت موجود و اولویت بندی توسعه رشته های تحصیلی

ـ شناسایی و جذب دانش آموزان  ممتاز و نخبه منطقه ای ، ملی وبین المللی  برای دوره های کارشناسی

ـ شناسایی و جذب دانشجویان ممتاز و نخبه منطقه ای ، ملی و بین المللی  برای دوره های تحصیلات تکمیلی 

 

 

 

هدف کلان8ـ جذب، بکارگیری وحفظ محققان و هیأت علمی برجسته سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

راهبرد ها

ـ برنامه ریزی برای  جذب و استخدام اعضای هیات علمی مستعد، خلاق ، نوآور، مومن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه

ـ دعوت به همکاری استادان ممتاز دانشگاه‌های داخل و خارج کشور

ـ توانمندسازی پیوسته اعضای هیات علمی با استفاده از فرصتهای مطالعاتی ، شرکت درکارگاه‌های دانش‌افزایی ، سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌های ملی و بین‌المللی

ـ ارتقای صلاحیت حرفه ای ، مرجعیت علمی ومنزلت اجتماعی اعضای هیات علمی

-رسیدگی مطلوب به مسائل معیشتی و رفاهی اعضای هیات علمی

 

هدف کلان 9ـ ایجاد زیرساخت‌ها، تسهیلات و امکانات مطلوب

راهبرد ها

ـ توسعه زیرساختهای کالبدی دانشگاه

ـ به روز کردن تجهیزات و امکانات مناسب با استفاده از فناوری های نوین

ـ ارتقای نظام فناوری اطلاعات دانشگاه

هدف کلان10- ارتقای ایمان، اخلاق،انگیزه ، اعتماد به نفس ، نشاط، امید به آینده ،خلاقیت و مسوولیت پذیری دانشجویان

راهبرد ها

ـ ارتقای فعالیتهای فرهنگی  برای تعمیق و گسترش آموزه های دینی ،هویت ملی و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

ـ ارتقای وضعیت رفاهی و ورزشی دانشجویان و تقویت و گسترش مراکز مشاوره

ـ ایجاد زمینه لازم برای رشد و شکوفایی خلاقیت ،نوآوری وکارآفرینی دانشجویان

هدف کلان11 ـ ارتقای نقش دانشگاه درنظام سیاستگذاری و مدیریت منطقه‌ کاشان برای تسهیل وتسریع فرایندتوسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی منطقه

 

راهبرد ها

ـ توسعه مطالعات کاشان شناسی با رویکرد شناساندن تاریخ ، تمدن،  فرهنگ ، هنرو مفاخرکاشان وبهره گیری  ازمیراث غنی فرهنگی منطقه کاشان

ـ تلاش برای ارتقای همبستگی وانسجام منطقه ای

ـ تلاش برای هماهنگی متقابل بین سیاستهای توسعه اقتصادی منطقه و سیاستهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری

ـ ایجاد زمینه های لازم برای بهره گیری محلی و  منطقه ای از امکانات و قابلیتهای علمی وفرهنگی دانشگاه

- توجه خاص در فعالیتهای آموزشی وپژوهشی به حل مسائل منطقه وارتقای کیفیت زندگی مردم

 

 

هدف کلان 12- توسعه فعالیتها وهمکاری های ملی و بین المللی دانشگاه با سایر مراکز علمی ،پژوهشی وفرهنگی

 

راهبرد ها

 

ـ ارتقای ساختار و فرایندهای حوزه روابط بین الملل دانشگاه

ـ توسعه همکاریهای آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی با مراکز معتبر ملی و بین المللی