اداره امور عمومی

 اداره امور عمومی دانشگاه کاشان

رئیس اداره امور عمومی

نام و نام خانوادگی : امیرحسین حکیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

تلفن:09133618326---- داخلی: 2551--- مستقیم: 03155912551

مختصری از وظایف:

·         نظارت مستمر در زمینه فعالیت شرکت های خدماتی و پیمانکاران مربوطه وهمچنین اجرای طرحهای در بهبود روشها و سیستم های و ارزشیابی مشاغل خدماتی.

·         برنامه ریزی به منظور استفاده مناسب از ناوگان حمل و نقل شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه.

·         همکاری و سرویس دهی خودرو به واحد های مختلف دانشگاه و  جلسات همایش های ملی و بین المللی.

·         تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اداری و نظارت بر حسن اجرای آن.

·         اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای اداری، استخدامی.

·         برگزاری کلاسهای آموزشی در جهت ارتقاء سطح کیفی نیروهای تحت پوشش و ایجاد روحیه همکاری و مشارکت در بین پرسنل

·         تهیه گزارش های لازم در زمینه فعالیت واحد ها و شرکت ها و تجزیه و تحلیل آن.

·         شرکت در جلسات  و کمیته های مزایده و مناقصه دانشگاه.

·         برنامه ریزی در خصوص امور واحدمخابرات، نقلیه و خدمات.

·         نظارت و هماهنگی بر انجام امور خدمات عمومی و....

واحدهای تابعه :

1-  امور نقلیه:

مسئول:محمدعلی چاپی

تلفن:  09132646756---- داخلی: 2552--- مستقیم: 03155912552

2- امور خدمات:

مسئول:کامران خسروی

تلفن:  09137427192---- داخلی: 2554--- مستقیم: 03155912554