اخبار همایش ها و سمینارها

جامعه محوری و کارآفرینی  از اهداف و اولویتهای دانشگاه کاشان است

جامعه محوری و کارآفرینی از اهداف و اولویتهای دانشگاه کاشان است

رئیس دانشگاه کاشان، جامعه محوری و کارآفرینی را یکی از سیاست های مهم این دانشگاه عنوان کرد وگفت: دانشگاه باید برای مردم رفاه و نشاط ایجاد کند و آسیب های اجتماعی را شناسایی و اتاق فکر جامعه و شهر باشد.

ادامه مطلب