نشریات

<FONT size=2>شماره پنجم دو فصلنامه حدیث پژوهی دانشگاه کاشان انتشار یافت</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شماره پنجم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی حدیث پژوهی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان انتشار یافت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حدیث‌پژوهی5" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5613Hadis5.jpg"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله 9 عنوان مقاله علمی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در 310 صفحه ارائه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خاندان اشعری و تاثیر آن بر سیر تحول حدیثی مکتب قم کاری از سهیلا پیروزفر و محمد مهدی آجیلیان مافوق و نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان (ع) با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی از محمد تقی دیاری بیدگلی از جمله آثار و مقالات ارائه شده در این دو فصلنامه علمی – پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله علمی همچنین به آثار بررسی تعابیر ناظر بر غلو و تفویص راویان در منابع رجالی شیعه از محسن قاسم پور، بررسی سخن پیشوای حنیفیان: <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>لولا استنان لهلک النعمان از پرویز رستگار و علل ناهنجاری و روش کنترل آن از دیدگاه نهج البلاغه از محسن صمدانیان و فردوس میریان پرداخته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزیابی حدیث بساط (فرش پرنده) از مهدی جلالی و علی صادقی و مشیخه ابان بن تغلب در طبقه صحابه و تابعین از حامد خانی (فرهنگ مهروش)، مولفه‌های تصویر هنری در نامه سی و یکم نهج البلاغه از محمد خاقانی و حمید عباس زاده و کاوشی در حدیث دحوالارض از سید علی اکبر ربیع نتاج و زهرا لازری، از دیگر آثار ارائه شده دراین مجله است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر محسن قاسم پور مدیر مسوول، دکتر سیدرضا مودب سردبیر و حسین عبداللهی مدیر اجرایی این دو فصلنامه حدیث پژوهی را بر عهده دارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله حدیث پژوهی بر اساس تفاهم نامه همکاری که با دانشگاه‌های اراک، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، قم، مازنداران و یزد منعقد کرده است انتشار می‌یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دهمین شماره مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان منتشر شد</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان منتشر شد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی 10" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3638Motaleat10.jpg"></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سری جدید این مجله در 280 صفحه مقالاتی را تحت عنوان، بررسی تاویلات ابن عربی درباره آیات خلود و جاودانگی عذاب در قرآن از حسن ابراهیمی، بازتاب نور نجس یا خیالات نادرست مدعیان سلوک در متون عرفانی تا قرن ششم از تقی اژه‌ای و جعفر شانظری، بررسی عوامل سازنده ابهام در مقالات شمس با تاکید بر مسئله انسجام دستوری از سمیرا بامشکی انتشار داده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بازخوانی زندگی نامه مولوی با نظر به سلسله مراتب نیازهای مزلو از مجید بهره ور، بازآفرینی اسطوره‌های سیمرغ و ققنوس از بهجت السادات حجازی و زن سوفیایی در رویاهای عارفان از مریم حسینی از دیگر مطالب ارائه شده در این مجله علمی ـ <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله علمی سید محمد راستگو و سید محمدفرید راستگو فر مقاله‌ای را با عنوان جمال جلال و جلال جمال و محمد شادروی منش نیز مقاله دیگر تحت عنوان لوایح از کیست؟ را ارائه کرده اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احمد حرب اصفهانی نیشابوری از دکتر سعید شفیعیون و روان تحلیل گری رویای ابن عربی در فصوص الحکم از دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد و اشرف خسروی از دیگر آثار و مقاله‌های ارائه شده در این مجله علمی ـ <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله علمی پژوهشی مطالعات عرفانی هر فصل یکبار به مدیرمسوولی دکتر حسین حیدری و سردبیری دکتر محمود عابدی و مدیر اجرایی حسین عبداللهی انتشار می‌یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله مطالعات عرفانی بر اساس نامه شماره 2596/3 مورخ 29/3/1387 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز رتبه علمی پژوهشی گردیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است مطالعات عرفانی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>isc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) نمایه می‌شود و به استناد پایگاه مذکور (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A href="http://www.isc.gov.ir/"><SPAN dir=ltr>www.isc.gov.ir</SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) مطالعات عرفانی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>در بین 406 نشریه علمی ـ پژوهشی، علمی ترویجی دارای ضریب تاثیر، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.</SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نخستین نشریه بین‌المللی بین‌رشته‌ای ریاضی شیمی دانشگاه کاشان اعتبار علمی، پژوهشی دریافت کرد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مجله معتبر بین‌المللی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">Iranian Journal of Mathematical Chemistry</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>دانشگاه کاشان اعتبار علمی – پژوهشی دریافت کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">استاد گروه ریاضی دانشگاه کاشان و سردبیر این نشریه گفت: این نشریه به ترتیب انتشار دو فصلنامه و در زمینه مقاله‌های مرتبط با ریاضی و شیمی (بین رشته‌ای) به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p>                 <A href="http://ijmc.kashanu.ac.ir"><IMG style="WIDTH: 455px; HEIGHT: 126px" height=108 alt="وب سایت رسمی نشریه" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4906jornal-shimi.gif" width=530 align=baseline border=0></A></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">پرفسور علیرضا اشرفی قمرودی،اعضای هیأت علمی این نشریه را، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های معتبری از داخل و خارج کشور اعلام کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>به گفته وی اساتید دانشگاه‌های تهران، قم، تربیت‌مدرس، یزد، شهیدرجایی، صنعتی اصفهان، شهرکرد، مالک اشتر اعضای هیأت تحریریه ایرانی این مجله را تشکیل می‌دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی همچنین اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های پاریس،کلوج رومانی،زاگرب کرواسی، کراکوجواک صربستان، ایلمنو آلمان، نانجینگ چین و اسلونی را از اعضای هیأت تحریریه خارجی این مجله ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی هدف از انتشار این مجله را تبادل تجربیات و اطلاعات علمی اساتید کشور با دانشگاه‌های خارجی و ارتقاء سطح علمی کشور دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این مجله به شماره 104372/11/2/89 در تاریخ 14/12/89 از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور مجوز علمی پژوهشی دریافت کرد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>چهارمین شماره مجله حدیث‌پژوهی منتشر شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر مسئول مجله حدیث‌پژوهی دانشگاه کاشان گفت: چهارمین شماره این دو فصلنامه علمی، پژوهشی با چاپ هشت مقاله انتشار یافت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر محسن قاسم‌پور افزود: اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث‌الشیعه، نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان، روش فهم حدیث در وسائل‌الشیعه و تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی . رابسون در دایره‌المعارف اسلام از مقاله های چاپ شده در این شماره از مجله است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی افزود: همچنین مقالات روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمدتقی شوشتری، مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان، آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر و کاوشی در روایت تأبیرالنخل در این شماره حدیث‌پژوهی چاپ شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان‌ذکر است این مجله که در پایگاه استنادی جهان اسلام </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ISC</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">SID</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN> نمایه شده است، بر اساس مجوز 10690/3 ، مورخ 28/12/87 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور درجه علمی، پژوهشی اخذ کرده است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نهمین شماره مجله مطالعات عرفانی منتشر شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="University of Kashan" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6962MysticismStudies9.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر مسئول مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی گفت: نهمین شماره این مجله با هشت مقاله علمی ـ پژوهشی منتشر شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسین حیدری افزود: شیوه‌های نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانی، مقایسه برخی از جنبه‌های محتوایی و شکلی غزلیات شمس و معارف بهاءالدوله، تجلی و احکام آن در عرفان عملی محیی‌الدین ابن عربی و آیرونی در مقالات شمس از مقاله‌های انتشار یافته در این شماره است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهری، سعدالدین حمویه در مرادالمردین، نماد نور در ادبیات صوفیه و روش‌های خلسگی شمنیسم در برخی از فرقه‌های تصوف از دیگر مطالب شماره نهم مطالعات عرفانی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">شایان ذکر است مجله مطالعات عرفانی که با ترتیب انتشار فصلنامه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان منتشر می‌شود بر اساس نامه شماره 2596/3 مورخ 29/3/87 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز رتبه علمی پژوهشی گردیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">این مجله در پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>(ISC)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> نمایه می‌شود و به استناد همین پایگاه (</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.isc.gov.ir/"><SPAN dir=ltr>www.isc.gov.ir</SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) مطالعات عرفانی در بین 406 مجله علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی دارای ضریب تأثیر، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.</SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>ششمین شماره مجله کاشان شناخت منتشر شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="University of Kashan" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9319KASHANN06-1.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس <A href="http://kashanu.ac.ir/modules.php?name=treeview&op=viewnodepage&nid=3786">مرکز کاشان‌شناسی دانشگاه کاشان </A>گفت: ششمین شماره از مجله تخصصی مرکز کاشان‌شناسی دانشگاه کاشان ـ کاشان‌شناخت ـ منتشر شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://kashanu.ac.ir/modules.php?name=treeview&op=viewnodepage&nid=2605">دکتر رضا شجری </A>افزود: در این شماره 11 مقاله منتشر شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، بررسی انتقادی روش تأویل گرایانه کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی در التأویلات، هستی‌شناسی در آرای حکمی ملامحسن فیض کاشانی، صباحی بیدگلی پیشاهنگ نام‌آور دوره بازگشت ادبی و معرفی نسخه منحصربه فرد و ناشناخته جامع‌القصص تألیف ابن ابوالحسن الواعظ الادیب کاشانی 107ه‍‌.ق از مقالات منتشر شده در این شماره است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر مسئول مجله کاشان‌شناسی اضافه کرد رهیافت‌های علامه نراقی در گونه‌شناسی مشکلات علمی، سبک صبور (نگاهی به شعر و شخصیت صبور کاشانی)، سیمای کاشان در معجم البلدان یاقوت حموی، پژوهشی در زندگی و آثار ملافتح‌اله کاشانی، تأملی در زندگی و آثار علمی آیت‌الله رضوی کاشانی و کتاب‌شناسی کلیات تاریخ و فرهنگ کاشان دیگر مقاله‌های چاپ شده در کاشان شناخت است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">شایان ذکر است کاشان‌شناخت مجله‌ای علمی ـ ترویجی است که از سوی مرکز کاشان‌شناسی دانشگاه کاشان با ترتیب انتشار فصلنامه منتشر می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مجله علمی پژوهشی مدیریت انرژی دانشگاه کاشان</FONT>

<P><FONT size=2>لطفاً جهت ورود به وبسایت مجله علمی و پژوهشی مدیریت انرژی دانشگاه کاشان روی تصویر زیر کلیک فرمایید.</FONT></P> <P align=center><A href="http://energy.kashanu.ac.ir"><IMG alt="مجله مدیریت انرژی دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6829Untitled-1.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>حضور مجلات علمی دانشگاه کاشان در پنجمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/98nemayeshgah.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر داخلی مجلات علمی دانشگاه کاشان گفت: مجلات علمی این دانشگاه در پنجمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان حضور فعال داشتند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">حسین عبدالهی افزود: در این جشنواره که از 13 تا 16 مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های اصفهان برگزار شد، مجلات علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی و حدیث‌پژوهی و مجله علمی ـ ترویجی کاشان شناخت در غرفه دانشگاه کاشان عرضه شده بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، غرفه دانشگاه کاشان در طول برگزاری نمایشگاه مورد استقبال بازدیدکنندگان به ویژه دانشگاهیان قرار گرفت و دکتر رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، دکتر ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان و حسینی مدیر کل ارشاد اصفهان از بازدیدکندگان ویژه غرفه دانشگاه کاشان بودند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6101nemayeshgah2.jpg" align=baseline border=0></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">شایان ذکر است تاکنون هشت شماره از مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی، سه شماره از مجله علمی ـ پژوهشی حدیث‌پژوهی و 5 شماره از مجله علمی ـ ترویجی کاشان شناخت از سوی دانشگاه کاشان منتشر شده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>شماره سوم مجله حدیث پژوهی دانشگاه کاشان منتشر شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2327Hadith-3.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر مسئول مجله حدیث‌پژوهی دانشگاه کاشان گفت: سومین شماره این مجله علمی ـ پژوهشی منتشر شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محسن قاسم‌پور افزود: بررسی تحولات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم گفتمان؛ بررسی موردی روایت «انا قتیل العبره»، روش علامه سید عبدالله شیر در نقد صدوری و متنی حدیث، گونه‌شناسی روایات تفسیری امام رضا(ع) و روایات عاشورایی الفتوح این اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی، از مقاله‌های انتشار یافته در این شماره است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، تأثیر آموزه‌های امام صادق(ع) بر مباحث کلامی شیعه، اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی و جلوه‌ای از حاکمیت قانون گرا در احادیث سیرة رسول‌الله، دیگر مطالب این شماره را تشکیل می‌دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">شایان ذکر است مجله حدیث‌پژوهی بر اساس مجوز شماره 10690/3 مورخ 28/12/87 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجله علمی ـ پژوهشی اخذ کرده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">حدیث‌پژوهی همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">ISC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">ISD</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> نمایه شده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کسب رتبه هفتم مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان در بین نشریات علمی کشور</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> <IMG style="WIDTH: 188px; HEIGHT: 268px" height=337 alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9676Motaleat8.jpg" width=188 align=baseline border=0></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان رتبه هفتم ضریب تأثیر را در بین نشریات علمی کشور کسب کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر مسئول مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان گفت: بر اساس گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>(www.isc.gov.ir)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>، این مجله علمی پژوهشی از بین 406 نشریه معتبر علمی کشور (پژوهشی و ترویجی) در رشته‌های مختلف علوم و مهندسی که در پایگاه مذکور نمایه می‌شوند، به این موفقیت دست یافته است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسین حیدری افزود: ضریب تأثیر بر اساس تعداد مراجعه و ارجاع نویسندگان مقالات معتبر سنجیده می‌شود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مجله مطالعات عرفانی بر اساس نامه شماره 2596/3 مورخ 29/3/87 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز رتبه علمی ـ پژوهشی شد و تاکنون هشت شماره از آن به چاپ رسیده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">شماره نخست این نشریه در تابستان سال 1384 منتشر شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>

ادامه مطلب