آرشیو اخبار

ارتباط آموزش و پژوهش توسعه علمی را به همراه دارد

ارتباط آموزش و پژوهش توسعه علمی را به همراه دارد

رییس دانشگاه کاشان گفت: ارتباط آموزش و پژوهش، تولید ، ثروت و فناوری و توسعه علمی را در پی خواهد داشت. دکتر عباس زراعت در برنامه دهه سرآمدی آموزش "روز درهای باز دانشگاه"، تعامل و ارتباط بین دانشگاه و آموزش و پرورش را لازم دانست و اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم، تعامل و ایجاد پیوند میان آموزش و پژوهش، ارتقای شیوه های آموزشی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و آوردن آموزش به سطح جامعه است.

ادامه مطلب