آرشیو اخبار

برنامه نشست مدیریت دانشگاه با حضور اساتید محترم دانشکده ها

سه شنبه ۱۶/۳/۸۵ ۱۲-۱۰ اساتید محترم دانشکده علوم یکشنبه ۲۱/۳/۸۵ ۱۲-۱۰ اساتید محترم دانشکده علوم انسانی دوشنبه ۲۲/۳/۸۵ ۱۲-۱۰ اساتید محترم دانشکده مهندسی سه‌شنبه ۲۳/۳/۸۵ ۱۲-۱۰ اساتید محترم دانشکده معماری و هنر سالن کنفرانس دفتر ریاست همراه با ضیافت ناهار

ادامه مطلب