آرشیو اخبار

<FONT size=2>آگهی مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز دانشگاه کاشان</FONT>

<SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشگاه کاشان در نظر دارد انجام امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز خود در سال 1390 را از طریق مناقصه واگذار‌نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>شرکت‌های واجد صلاحیت می‌توانند برای دریافت شرایط مناقصه لینک‌‌های زیر را دانلود و یا به نشانی: دانشگاه کاشان ـ‌ کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی مراجعه نمایند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></I></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><FONT color=#990000>فرم‌ها و شرایط مناقصه امور خدماتی و نظافتی:<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 31.2pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/731A5.pdf">1. فرم شرکت در مصاحبه حضوری مناقصه یازده ماهه اول سال 90 امور خدماتی و نظافتی<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 31.2pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/3840شرایط مناقصه واگذاری امور نظافتی وخدماتی دانشگاه کاشان سال 89.pdf">2. شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی دانشگاه کاشان در یازده ماهه اول سال 90<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 31.2pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/8807فرم شرکت در مناقصه جدید.pdf">3. فرم بهای پیشنهادی مناقصه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه کاشان (یازده ماهه اول سال 90)<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 31.2pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/9589 و مواد موردنیاز واحد خدمات.pdf">4. ابزار و مواد مورد نیاز واحد خدمات</A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><FONT color=#990000>فرم‌ها و شرایط مناقصه فضای سبز<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 31.2pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/1486A5..pdf">1. فرم شرکت در مصاحبه حضوری مناقصه یازده ماهه اول سال 90 فضای سبز<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 31.2pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/5223سبز 90.pdf">2. جدول وسعت فضای سبز دانشگاه کاشان در سال 1390<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 31.2pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/9342شرایط مناقصه واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان88.pdf">3. شرایط مناقصه واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان در یازده ماهه اول سال 90<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 31.2pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/5334فرم شرکت در مناقصه جدید.pdf">4. فرم بهای پیشنهادی مناقصه فضای سبز دانشگاه کاشان (یازده ماهه اول سال 90)<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>اداره امور عمومی (03615912551) واحد فضای سبز (03615912193)</SPAN></I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left" align=right><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاونت اداری و مالی دانشگاه کاشان</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>ارتباط با سایت‌های منابع علمی اشتراکی دانشگاه کاشان </FONT>

<SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">قابل توجه اساتید، دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد.جهت برقراری ارتباط با سایت های منابع علمی اشتراکی دانشگاه کاشان از خارج از محیط دانشگاه در پایگاه </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">www.daneshyar.net</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>ثبت نام نمایید.</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">توجه کنید که بعد از ثبت نام در صورتی پورتال شما فعال خواهد شد که مرکز اطلاع رسانی آن را تایید کند، لذا مشخصات خود را درست وارد نموده و از ایمیل دانشگاهی استفاده نمایید.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشجویانی که ایمیل دانشگاهی ندارند لازم است تا کپی کارت دانشجویی خود را به مرکز تحویل دهند تا پرتال آنها فعال گردد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">برای رفع مشکلات و دریافت پاسخ سوالات خود در این مورد،از طریق ایمیل </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">libinfo@kashanu.ac.ir</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>با ما مکاتبه نمایید.  </SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA><STRONG>معاونت پژوهشی دانشگاه</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=left><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm -14.2pt 10pt 34.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm -14.2pt 10pt 34.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm -14.2pt 10pt 34.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm -14.2pt 10pt 34.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm -14.2pt 10pt 34.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm -14.2pt 10pt 34.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>بیانیه حمایت از مواضع ارزشمند وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در مورد اسلامی کردن دانشگاه‌ها</FONT>

<SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">با گذشت 32 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران که امروز به الگویی برای ملت‌های آزادیخواه بویژه کشورهای مسلمان منطقه تبدیل شده است، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با عبور از بحران‌ها، توطئه‌ها و فتنه‌های گوناگون، بالنده‌تر و باصلابت‌تر از همیشه در حال درهم شکستن طومار استعمارگران غربی و استکبار جهانی است و ناملایمی‌ها و خیانت‌های دوست و دشمن بویژه در فتنه 88 و فتنه 25 بهمن 89، مردم ولایتمدار و انقلابی ایران را در پاسبانی و صیانت از ارزش های متعالی و مترقی اسلام بویژه اصل ولایت مطلقه فقیه مصمم‌تر و با انگیزه‌تر ساخته و اثبات کرده است تا زمانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی، پشتوانه‌ای عظیم به نام حمایت مردم را با خود به همراه دارد، تیر تمامی دشمنان این نظام<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>برای دست‌یازیدن به آن به خطا خواهد رفت. لذا ضمن اعلام انزجار مجدد از حادثه خفت‌بار منافقین جدید در 25 بهمن لزوم برخورد جدی قوه محترم قضائیه را با آنان خواهان است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اما در این مسیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عملکردی قابل‌تحسین و متناسب با نیازهای روز ایران اسلامی از جمله جذب متمرکز اساتید و اعضای هیات علمی در راستای اجرای عدالت و جذب اساتید ارزشی و متدین و برگزاری آزمون دکتری به صورت نیمه‌متمرکز در راستای رعایت عدالت در بین پذیرفته‌شدگان، افزایش چندبرابری بودجه اعتباری دانشگاه‌ها، رشد روزافزون دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در کنار افزایش رشته‌ها و گرایش‌های مختلف، افزایش تعداد قطب‌های علمی و پارک‌های فناوری در کشور، افزایش فضای کالبدی و حمایت ویژه از پروژه‌های تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی، فناوری و ... در سال‌های اخیر، بویژه امسال که از سوی مقام معظم رهبر با نام سال «همت مضاعف، کار مضاعف» مزیّن گردیده، توانسته است سهمی مضاعف در قطار پیشرفت روزافزون ایران اسلامی ایفا کند که بی‌شک تمامی این موفقیت‌ها و دستاوردها در پی عنایات خاص الهی، رهنمودهای مدبرانه مقام معظم رهبری و حمایت بی دریغ دولت نهم و دهم و خدمتگزاری خالصانه و تلاش صادقانه مسئولین این وزارتخانه بوده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">این عملکرد غرورآفرین، در کنار مواضع بصیرت‌منشانه وزیر محترم علوم در برابر فتنه اخیر و همچنین حرکت قاطعانه ایشان در راستای اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها وتلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای ما را برآن داشت تا زیبنده‌ترین مراتب تقدیر و سپاس خود و کلیه دانشگاهیان دانشگاه کاشان را از همت و تلاش مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر کامران دانشجو اعلام نمائیم و انتظار است دانشگاه‌های بزرگ تهران که نقش و جایگاه مهمی را در خانواده آموزش عالی کشور دارند، پیشتاز سایر دانشگاه‌های کشور به عنوان اعضای متحد و زنجیروار پیکره عظیم علمی کشور، با حرکت در راستای سیاست‌های اصول‌گرایانه و کارشناسانه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، این وزارتخانه را در نیل به رسالت واقعی خویش که همانا قرارگرفتن ایران اسلامی در صدر قله های علمی جهان در کنار رشد و تعالی فضائل اخلاقی و اسلامی می باشد، یاری کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN><STRONG>بسیج اساتید دانشگاه کاشان - کانون دانشگاهیان ایران اسلامی- واحد کاشان<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دانشگاه کاشان، دانشگاه برگزیده فرهنگی منطقه چهار کشور در سال 89</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">با توجه به افزایش تنوع و حجم برنامه‌ها و اقدامات موثر معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان، این دانشگاه از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی منطقه چهار کشور در سال 89 انتخاب شد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در پیامی که به همین مناسبت از سوی دکتر غلامرضا خواجه‌سروی خطاب به ریاست محترم دانشگاه کاشان صادر شده است، ضمن تبریک این موفقیت به دکتر سیدجواد ساداتی نژاد، چنین آمده است: «اینک که به فضل و عنایت حضرت باریتعالی، توفیق خدمت در عرصه آموزش عالی کشور حاصل گردیده است؛ به پاس اهتمام همکاران آن دانشگاه در ترویج فرهنگ نماز و نیایش و همچنین تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، دانشگاه کاشان بعنوان دانشگاه برگزیده فرهنگی منطقه چهار کشور در سال 1389 انتخاب می گردد. امید است در پرتو عنایات حق‌تعالی در تمامی مراحل زندگی خود موید و پیروز باشید.»</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کسب مقام سومی تیم والیبال کارکنان زن دانشگاه در اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان دانشگاهی کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تیم والیبال کارکنان زن دانشگاه کاشان در مسابقات والیبال جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان دانشگاهی کاشان به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یافت .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر تربیت بدنی دانشگاه گفت : در این مسابقات که با حضور 8 تیم در دو بخش دانشجویی و کارمندی، از دانشگاههای علوم پزشکی، فدک ، پیام نور کاشان ، ‌پیام نور آران و بیدگل و دانشگاه آزاد برگزار شد<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تیم والیبال کارکنان زن دانشگاه توانست بعد از تیم های پیام نور آران و بیدگل و پیام نور کاشان مقام سومی را به خود اختصاص دهد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت : خانمها عاطفه فاطمیه ،‌ فاطمه کاردان ، زهره آزاد پور، محبوبه بصیرتی، طاهره عمیدی ، اشرف روحانی، فاطمه ‌فخری ،‌ نرگس پایدار،‌ مرضیه محق ،‌ فرشته کرباسچی، ملیحه سلمانی و اکرم هنجنی اعضای تیم والیبال کارکنان دانشگاه می باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سعید حلاج باشی ادامه داد: این مسابقات با همکاری دانشگاه کاشان، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد در سه رشته والیبال، طناب کشی و پرتاب پنالتی برگزار شد و این دانشگاه میزبانی برگزاری مسابقات پرتاب پنالتی را برعهده داشت.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب