آرشیو اخبار

<FONT size=2>کارگاه آموزشی نرم افزار spss و Amos در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9860Kargah-Asatid.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کارگاه آموزشی نرم‌افزار </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">spss</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> و نرم‌افزار تحلیل آماری </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">Amos</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> ویژه اعضای هیأت علمی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>گروه‌های آموزشی علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی در دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این کارگاه‌ها که به مدت سه روز در سایت دانشکده علوم انسانی برگزار شد، شرکت‌کنندگان زیر نظر مدرس این دوره، دکتروحید قاسمی عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان، نحوه استفاده از نرم‌افزارهای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">spss </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>و </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">Amos</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> را فرا گرفتند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در پایان این دوره گواهینامه آموزشی به شرکت‌کنندگان اعطاء شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>آگهی مناقصه امور تأسیساتی دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشگاه کاشان در نظر دارد انجام امور تأسیساتی خود در سال 90-1389 را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا شرکتهای متقاضی واجد صلاحیت می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 19/11/89 ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی و انجام مصاحبه حضوری به آدرس: کیلومتر6 بلوار قطب راوندی – دانشگاه کاشان – کدپستی 51167-87317 مدیریت فنی و طرح‌های عمرانی ـ آقای مهندس غفارزاده (تلفن:5912199-0361) – اقدام نمایند. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">جهت دریافت شرایط مناقصه لینک‌های زیر را دانلود نمایید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/6381Sharayet.pdf">شرایط مناقصه<o:p></o:p></A></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/3557فرم شرکت در مناقصه جدید.pdf">فرم‌های شرکت در مناقصه (3 فرم)<o:p></o:p></A></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/2086List.pdf">لیست حداقل ابزارآلات مورد نیاز پیمانکار تأسیسات<o:p></o:p></A></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#ff0000>* بدیهی است پیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط و بدون ضمانت فاقد اعتبار است.<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000>* ضمنا، هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.</FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"> </FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"> </FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>دانشگاه کاشان</STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>قابل توجه دانشجویان ورودی¬89 (بیمه خدمات درمان)</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشجویانی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه­ای نمی­باشند (به استثنای بیمه حوادث) جهت ثبت نام برای بیمه خدمات درمان <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>از تاریخ 22/10/89 تا تاریخ 5/11/89 به اداره رفاه و خدمات دانشجویی مراجعه فرمایند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نهمین شماره مجله مطالعات عرفانی منتشر شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="University of Kashan" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6962MysticismStudies9.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر مسئول مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی گفت: نهمین شماره این مجله با هشت مقاله علمی ـ پژوهشی منتشر شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسین حیدری افزود: شیوه‌های نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانی، مقایسه برخی از جنبه‌های محتوایی و شکلی غزلیات شمس و معارف بهاءالدوله، تجلی و احکام آن در عرفان عملی محیی‌الدین ابن عربی و آیرونی در مقالات شمس از مقاله‌های انتشار یافته در این شماره است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهری، سعدالدین حمویه در مرادالمردین، نماد نور در ادبیات صوفیه و روش‌های خلسگی شمنیسم در برخی از فرقه‌های تصوف از دیگر مطالب شماره نهم مطالعات عرفانی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">شایان ذکر است مجله مطالعات عرفانی که با ترتیب انتشار فصلنامه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان منتشر می‌شود بر اساس نامه شماره 2596/3 مورخ 29/3/87 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز رتبه علمی پژوهشی گردیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">این مجله در پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>(ISC)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> نمایه می‌شود و به استناد همین پایگاه (</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.isc.gov.ir/"><SPAN dir=ltr>www.isc.gov.ir</SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) مطالعات عرفانی در بین 406 مجله علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی دارای ضریب تأثیر، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.</SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>رونمایی از لباس فرم جدید انتظامات دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9555Lebas-Form-Herasat.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در مراسمی با حضور مسئولین دانشگاه ، مدیران و پرسنل حراست دانشگاه کاشان، از لباس فرم جدید پرسنل انتظامات این دانشگاه رونمایی شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون اداری و مالی دانشگاه کاشان در این مراسم، با تقدیر از فعالیت ها و تلاش های شبانه روزی مجموعه حراست دانشگاه، از پیشرفت تجهیزاتی انتظامات دانشگاه از جمله استفاده از <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سیستم اتوماسیون اداری یاد کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسن بخشنده، با تبیین سند چشم انداز دانشگاه، نقش پرسنل انتظامات را در تحقق این سند موثر دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر حراست دانشگاه کاشان نیز ضمن بیان ویژگی های لباس فرم جدید پرسنل انتظامات، از مسئولین شیفت و نگهبانان نمونه ترم جاری تقدیر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">محمدرضا منزوی گفت: صندوق مربوط به امور فرهنگی انتظامات برای بهره مندی از رهنمودها و دیدگاههای دانشگاهیان نصب شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">اهداء جایزه به برندگان مسابقات کتابخوانی و نقاشی با موضع عاشورا ویژه فرزندان پرسنل واحد حراست بخش پایانی این مراسم بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>در هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان مطرح شد: رسالت اساتید در آیینه برخورد تمدن‌ها</FONT>

<SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9199HamAndishi.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان عصر روز دوشنبه مورخ 20/10/89 ، با موضوع «رسالت اساتید در آیینه برخورد تمدن ها» با سخنرانی حجت الاسلام احمد حسین شریفی ، دبیر علمی همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه ها برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این نشست که با استقبال 50 نفر از اساتید دانشگاه برگزار شد ، حجت الاسلام احمد حسین شریفی  محقق و مدرس حوزه و دانشگاه به تبیین نظریه ساموئل هانتینگتون پیرامون برخورد   تمدن ها پرداخت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">حجت الاسلام شریفی ضمن اشاره به ایده برخورد تمدن ها ، تصریح کرد: تمدن ها مثل انسان ها حیات و ممات دارند و این امر از مبانی تئوری برخورد تمدن هاست و چرا که روح تمدن بعد از افول و غروب به جای دیگری منتقل می شود ، همانگونه که روح انسان بعد از مرگ ، حیاتی دوباره می یابد. وی با استناد به تحقیق های انجام شده و قراین موجود ، تمدن غرب را تمدنی رو به افول دانست و افزود: تنها راه رهایی این تمدن از انحطاط ، مطرح شدن تئوری برخورد تمدن ها در جامعه غرب است که این امر به لحاظ بعد مساحت و خیزش جمعیتی تمدن اسلامی ، فقط از طریق همین تمدن میسر می شود. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2071Hamandishi2.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">نگارنده کتاب «جنگ نرم» که با منظری متفاوت سعی در آسیب شناسی نظام اجتماعی جامعه ایرانی داشت ، تنها راه نابود کردن تمدن اسلامی با مرکزیت ایران را از طریق جنگ نرم دانست چرا که جنگ سخت به صورت همه جانبه نشدنی است ضمن اینکه جنگ سخت موضعی و مقطعی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">تبادل نظر و پرسش و پاسخ ، بخش پایانی این نشست بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست رئیس دانشگاه کاشان با اساتید دانشکده معماری و هنر</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7724Didar.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در ادامه نشست‌های رئیس دانشگاه کاشان با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های مختلف، اساتید دانشکده معماری و هنر نیز پیشنهادات و خواسته‌های خود را با دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد مطرح کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">افزایش فضاهای آموزشی و اداری، افزایش اعتبارات برای خرید تجهیزات دانشکده، رفع مشکلات رفاهی، اصلاح سیستم گرمایشی و سرمایشی و پیگیری برای اخذ مجوز مجله معماری ایرانی از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی نژاد نیز با تقدیر از تلاش اساتید در راستای افزایش سطح علمی و توانمندی‌های دانشجویان، نقش اساتید را در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی بسیار موثر دانست و ابراز امیدواری کرد تا بتوان با استفاده از ایده‌های فکری اساتید، <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>فضای فرهنگی مناسبی را در دانشگاه‌ها ایجاد کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مجله علمی پژوهشی مدیریت انرژی دانشگاه کاشان</FONT>

<P><FONT size=2>لطفاً جهت ورود به وبسایت مجله علمی و پژوهشی مدیریت انرژی دانشگاه کاشان روی تصویر زیر کلیک فرمایید.</FONT></P> <P align=center><A href="http://energy.kashanu.ac.ir"><IMG alt="مجله مدیریت انرژی دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6829Untitled-1.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>جلسه توجیهی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="University of Kashan" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9922Farzin.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی طرح تحول اقتصادی با حضور در جمع مسئولین و هیئت رئیسه دانشگاه کاشان به تشریح ابعاد مختلف طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداخت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محمد فرزین ضمن تبیین وضعیت اقتصادی کشور و بررسی رکود اقتصاد جهانی و تأثیرات آن، تنها راه برون رفت از شرایط موجود را اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در کشور دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی افزود: برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مجموعه دولت نزدیک به دو سال با زبانی گویا و قابل فهم با مردم به صورت مستقیم ارتباط و تعامل داشت و همراهی مردم در اجرای این طرح نشان از درک مردم نسبت به شرایط موجود اقتصاد کشور است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر فرزین با اعلام اینکه اجرای این طرح برای آینده کشور ضروری است، اظهار داشت: اجرای این طرح به این معنی نیست که هیچگونه هزینه ای درپی ندارد بلکه ما اطمینان داریم منافع و محاسن این طرح بسیار بیشتر از هزینه های آن می باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در پایان این جلسه، دکتر فرزین به سوالات حاضرین در مورد طرح هدفمندسازی یارانه ها پاسخ دادند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب