اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>حل مشکلات رفاهی و آموزشی دانشجویان و نیز محوطه‌سازی بخش‌های مختلف دانشگاه</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">با عنایت به تأکید ریاست محترم دانشگاه به حل مشکلات رفاهی و آموزشی دانشجویان و نیز محوطه‌سازی بخش‌های مختلف دانشگاه اقدامات ذیل در تابستان 86 انجام شده است:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">اجرای نمای آجر و سنگ ساختمان‌های انتظامات، مرکز مشاوره، کتابخانه و تأسیسات</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">ساخت بوفه دانشجویی خواهران و سایبان اطراف آن و محوطه‌سازی اطراف آن</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">ساخت بوفه دانشجویی برادران و سایبان اطراف آن و محوطه‌سازی اطراف آن</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">سرامیک فرش مرکز مشاوره</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تبدیل ساختمان موتوری به واحد انتشارات دانشگاه شامل کف فرش، نصب پارتیشن، برق کشی و ...</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تبدیل قسمتی از ساختمان انبار به آزمایشگاه فیزیک شامل کف فرش، نصب پارتیشن، برق کشی و ...</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">جدول‌گذاری، خاکبرداری، خاکریزی و آسفالت خیابان‌های اطراف تربیت‌بدنی </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">نصب 80 عدد چراغ روشنایی پایه تلسکوپی در بلوارهای جدید الاحداث</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">احداث یک باب سوله سالن چند منظوره اجتماعات</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">نقاشی کلاس‌ها و راهروهای ساختمان دانشکده علوم پایه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات سرویس‌های دستشویی ساختمان‌های علوم پایه و کلاس‌ها</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تبدیل قسمتی از کارگاه‌های مهندسی به سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی شامل نصب درب شیشه‌ای، کف پوش و تأمین شبکه برق و ...</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">احداث یک باب گلخانه به زیربنای 300 مترمربع</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات اساسی 8 بلوک خوابگاه سایت مرکزی دانشگاه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات اساسی خوابگاه شیما</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات اساسی خوابگاه روزبه</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات اساسی سلف سرویس مرکزی</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات اساسی سلف سرویس دانشکده معماری و هنر</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات اساسی ساختمان دانشکده معماری و هنر</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات اساسی آب نمای مرکزی</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیرات اساسی موتورخانه مرکزی</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">اجرای محوطه خانه فرهنگ شامل خاکبرداری، خاکریزی، جدول‌گذاری </SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">اجرای محوطه مسجد شامل جدول‌گذاری، خاکبرداری و خاکریزی</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">اجرای نمای آجری و کاشیکاری کتیبه‌های دو ضلع مسجد</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold"><SPAN dir=rtl></SPAN>«روابط عمومی دانشگاه»</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>حل مشکلات خوابگاه‌های برادران در تابستان 86</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 14.2pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; text-shadow: auto; mso-ansi-font-weight: bold">با عنایت به تأکید ریاست محترم دانشگاه به حل مشکلات خوابگاه‌ها اقدامات ذیل در تابستان 86 در خوابگاه برادران انجام شده است:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></SPAN> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 12pt 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">نقاشی کامل خوابگاه‌های طیب و کلیم کاشانی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعویض لوله‌کشی شوفاژ خوابگاه کلیم کاشانی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعویض کامل لوله‌های آب خوابگاه‌های شهریار و کلیم کاشانی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعویض کامل موکت‌های خوابگاه کلیم کاشانی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">شستشوی کامل موکت‌های خوابگاه‌های طیب و شهریار<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">احداث آبنما و فضای پارک جلو محوطه خوابگاه‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">محصور نمودن کامل خوابگاه‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعویض شیرآلات موتورخانه و اتاق‌های تأسیسات<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعویض یکی از دیگ‌های موتورخانه مرکزی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعویض منبع آب گرم اتاق تأسیسات خوابگاه طیب<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیر و سرویس کلیه میزهای مطالعه سالن‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">نصب حباب حمام‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعویض شیرآلات خراب سرویس‌های بهداشتی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیر درب‌های چوبی اتاق‌ها و سرویس‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعویض کلیه دستگیره درب‌های اتاق‌های خوابگاه‌های طیب و کلیم کاشانی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">تعمیر میزهای مطالعه اتاق‌های دانشجویان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">رفع عیب و تعویض قطعات سرویس کلیه اجاق‌گازها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">نظافت کلیه یخچال‌ها و تعمیر یخچال‌های خراب<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">آماده‌سازی ساختمان درمانگاه جنب خوابگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">نظافت کامل اتاق‌ها و سرویس‌ها و آشپزخانه‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 130%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">شروع عملیات آماده‌سازی زمین‌های ورزشی، فوتسال، بسکتبال و والیبال<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-weight: bold">«روابط عمومی دانشگاه»<o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>حل مشکلات خوابگاه‌های خواهران در تابستان 86</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; text-shadow: auto; mso-ansi-font-weight: bold">با عنایت به تأکید ریاست محترم دانشگاه به حل مشکلات خوابگاه‌ها اقدامات ذیل در تابستان 86 در خوابگاه خواهران انجام شده است:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">احداث سالن اجتماعات<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">نقاشی کامل بلوک 4<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">تعویض کامل لوله‌های آب بلوک 4<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">تعویض لوله‌های شوفاژ بلوک 4<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">نصب سقف کاذب در کلیه سرویس‌های بهداشتی بلوک 4<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">بررسی و تعمیر کلیه یخچال‌های خراب<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">کاشی‌کاری تعدادی از سرویس‌ها و حمام‌های بلوک 4<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">تعویض و رفع عیب کلیه شیرآلات بلوک‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">جمع‌آوری میز و صندلی‌های خراب و جایگزین میز و صندلی مناسب<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">تعویض توری‌های خراب<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">تعویض منبع آب گرم بلوک 4 و 5<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">انجام تعمیرات درب‌های چوبی اتاق‌ها و درب‌های کمدی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">انتقال محل جمع‌آوری زباله از محوطه به بیرون خوابگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">انتقال کیوسک شام به جنب موتورخانه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">رنگ‌آمیزی دیوار ورودی و سالن مطالعه و اتاق تلویزیون بلوک5<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">نظافت کامل اتاق‌ها و راهروها و سرویس‌ها و آشپزخانه‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">رفع عیب از موتورخانه‌ها (تعمیر پمپ‌ها و مشعل‌ها و فلکه‌ها)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">احداث دیوار اطراف خوابگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">نصب آیینه در سالن مطالعه‌ها و راهروها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">بندکشی کلیه سرویس‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">رفع عیب کامل روشنایی‌های اتاق‌ها، راهروها و سرویس‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">رفع عیب و تعویض کلیه پریزهای خراب خوابگاه‌ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">سرویس و رفع عیب و تعویض قطعات کلیه اجاق‌گازها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">تأمین نیروی مورد نیاز اداره امور خوابگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">نصب چراغ‌های تزئینی در محوطه خوابگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">تعویض قسمتی از لوله ورودی آب سرد و لوله شوفاژ بلوک 5<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">نصب حباب روی سقف کاذب بلوک 4<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">ریلی کردن پنجره اتاق تلویزیون‌های بلوک 4 و 5<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">باز کردن پرده اتاق‌های بلوک 4 و نصب مجدد بعد از شستشو<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">اصلاح سیستم فاضلاب و سرویس‌های بهداشتی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">تعویض کلیه دستگیره‌های درب ورودی اتاق‌های بلوک 4<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 14.2pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 105%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 105%; FONT-FAMILY: Tahoma">شروع عملیات آماده‌سازی زمین‌های ورزشی فوتسال، بسکتبال، والیبال و اسکیت<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=left><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-no-proof: yes">«روابط عمومی دانشگاه»</SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>پیام ریاست محترم دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشجویان عزیز؛ فرزندان پرتوان و سازندگان آینده ایران اسلامی؛ در این برهه از زمان بیش از هر زمان دیگری چشم دنیا به سوی شما خیره شده و رشد و شکوفایی ایران همت مردانه و سخت کوشانة شما را طلب می‌کند. دنیا، دنیای دانایان است و هر ملتی که سهم بیشتری از دانایی و تولید علم را در اختیار داشته باشد سیادت و سروری بیشتری بر عالم دارد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">امروز جوان مؤمن، نجیب، انقلابی و توانمند مسلمان این کشور اصیل و کهن در امتداد راهِ دانشی مردان بزرگ و اندیشوران سترگ خود که تاریخ را به تحسین وا داشته‌اند و نایافته‌ها و نانوشته‌های بسیاری را یافته و خلق کرده‌اند، به سوی فتح قلل علمی پیش می‌تازد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">دست‌یاری و راهنمایی خدا به همراهتان که آینده از آن شماست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">فرصت را مغتنم شمرده تقارن مهر را با ماه مبارک رمضان به فال نیک گرفته، ضمن عرض تبریک به سبب آغاز تحصیلات دانشگاهی و خیر مقدم به واسطه قبولی در این دانشگاه، مواردی را حضورتان یادآور می‌شوم:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">1. در این سال که توسط مقام معظم رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته،<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>به همدلی‌ها و الفت‌ها بیشتر فکر کنیم و همانگونه که معظم له دانشجوی موفق را فرد موفق در ابعاد علمی، اخلاقی و ورزشی در یک دانشگاه جهت‌دار و دین‌دار می‌دانند شما هم متحد و منسجم و با ایمان و عقیدة محکم، استوار، ثابت قدم و امیدمند حرکت کنید و بدانید در آن هنگام هیچ قدرتی سد خلل ناپذیر شما را نمی‌شکافد. پس دست در دست هم دهیم و همدل و هم جهت در راستای جهاد علمی و نهضت نرم‌افزاری که از توصیه‌های رهبر فرزانه انقلاب می‌باشد، پیش رویم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">2. ایجاد و تقویت دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی ایران سر لوحة فعالیت‌های دولت نهم در زمینه آموزش عالی است و در این راستا راهبرد مجموعه آموزش عالی کشور برای نیل به این مهم، مسلط ساختن گفتمان علم محوری، حرکت در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و تحقق جنبش نرم‌افزاری است که شما دانشجویان مولد و محرک اصلی و نهایی آنها هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">3. امید و تلاش را سر لوحة فعالیت‌های خود قرا ردهید و بدانید که همة دانش‌ها مسخّر آدمی است و اگر پشتکار داشته باشید و یأس و ناامیدی به خود راه ندهید به هر دانشی که بخواهید دست می‌یابید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">4. علم‌آموزی را با معرفت‌اندوزی و تذهیب نفس همراه کنید که اینها دو بال جدا ناشدنی برای پرواز به سوی کمال‌اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">5. نسبت به زحمتکشان و پرورندگان خود ـ پدر و مادر و اساتید ـ قدردان و شاکر باشید و بدانید که در کنار همت و سعی خودتان آنچه دارید حاصل ایثار خانواده و راهنمایی اساتید است پس محضر کلاس و درس را قدر بدانید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">6. فرصت‌ها غیر قابل برگشت‌اند. پس سعی کنید از هر فرصتی برای افزایش دانش و اطلاعات خود بهره‌ بگیرید و به واحدهای رسمی دانشگاه بسنده نکنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">7. برای زندگی خود هدف تعیین کنید و هدفتان را در سطح عالی نگاه دارید و با برنامه‌ریزی‌، وقت و آینده‌نگری پله پله به سوی هدف عالی پیش روید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">8. انجام واجبات دینی آرامش و سکینه قلبی را برای هبوط دانش و معرفت همراه می‌آورد. در بر پاداشتن نماز اول وقت و انجام واجبات کوشا باشید و بدانید علم بدون اخلاق، چراغی در دست نابیناست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">9. فردای ایران اسلامی فردای روشن است و این روشنی به سبب چشم امیدی است که مردم و مسئولان این کشور به همت و ایمان و علم شما دوخته‌اند بدانید که می‌توانید و مصمم گام بردارید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">10. نظم را سر لوحه تمامی امور زندگی و درسی خود قرار داده، با توکل به ذات پاک الهی و تلاش در کسب تقوا با اراده قوی در کسب مدارج علمی به پیش روید که آینده از آن شما جوانان پاک و صالح است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 110%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">از درگاه خداوند جان آفرین برای شما عزیزانم توفیق و سربلندی و کسب مدارج عالی مدارج علمی مسئلت می‌نمایم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.75in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: left" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد<o:p></o:p></SPAN></B></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>پیام ریاست محترم دانشگاه به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></I></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی‌الذین من قبلکم لعلکم تتقون<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></I></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: left" align=justify><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">«بقره-180»<o:p></o:p></SPAN></I></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اساتید ارجمند، دانشجویان معزز و همکاران گرامی<o:p></o:p></SPAN></I></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">فرشته رحمت و برکت رمضان‌المبارک بال گسترده و خوشه، خوشه انوار خوان بی کران ربوبی را بر اهل زمین هدیه می‌دهد، در ماه صیام لب از چرب و شیرین دنیا بسته اما دل بیش از پیش به حق پیوسته‌تر است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">رسول مکرم اسلام«ص» ماه رمضان را برترین ماه‌ها، ایامش افضل ایام و شب‌هایش را برترین شب‌ها و ساعات و لحظاتش را بهترین ساعات می‌دانند، پس حتماً روزة رمضان آمادگی روحی را سرشارتر از دیگر ماه‌های سال ساخته و آمادة نزول معرفت می‌کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">بیاییم در این ماه مبارک رمضان به منویات مقام معظم رهبری جامة عمل بپوشانیم و سالی را که مزین به نام «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نموده‌اند، همدل‌تر و منسجم‌تر از همیشه، از خوبی‌های این ماه بهره بگیریم و پیشانی خشوع به درگاه رب‌الکریم بساییم و زانوی بندگی بر همه لطف و رحمتش فرود آریم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">یقیناً صفوف به هم پیوسته نماز جماعت مسجد دانشگاه در این ماه پر فیض، لبریز از حضور پررونق‌تر شما خواهد بود و در محافل قرآنی و دعایی، شب‌های پر قدر و منزلت قدر و اوقات معنوی سحر و افطار برای همدیگر و برای سعادت و سربلندی کشور و رونق و اعتلای دانشگاه دعا خواهیم کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">از همة شما التماس دعای خیر دارم و پاداش اجر روزه‌داری را از درگاهش برای همگان مسئلت می‌نمایم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 3in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">من‌ا... التوفیق<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 3in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 3in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سرپرست دانشگاه</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 3in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 3in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 3in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>حضور رئیس، معاونان و مشاوران رئیس دانشگاه در دفتر آیت‌ا... نمازی، امام جمعه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">روز چهارشنبه 21/6/86 در آستانه حلول ماه مبارک رمضان و به انگیزه شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاه، رئیس، معاونان و مشاوران رئیس دانشگاه با حضور در دفتر آیت‌ا... نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در مورد مباحث مختلف دانشگاهی به بحث و گفتگو نشستند. در این دیدار دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد با تأکید بر شاخص‌های مختلف فرهنگی و نقش اساتید در زمینه تربیتی و نیز نقش‌آفرینی کارمندان ایثارگر و تأثیرگذاری کارکنان زن دانشگاه و لزوم تکریم دانشجو و ارباب رجوع مطالبی را برشمردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر گلابی معاون اداری و مالی، دکتر شیخ‌زاده معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر غلامی مشاور اجرایی رئیس دانشگاه، در سخنان جداگانه‌ای دیدگاه‌های خود را در زمینه‌های فرهنگی و تعامل حوزه و دانشگاه یادآور شدند و دکتر رسول‌نیا معاون آموزشی پیشنهاد تأسیس پژوهشکده علوم قرآن و دکتر منعم‌زاده به پشتیبانی تحقیقاتی دانشگاه در زمینه‌های مختلف اشاره نمودند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">آیت‌ا... نمازی با استقبال از برقری ارتباط دانشگاه، توصیه‌ها و رهنمودهای خود را بیان داشتند. در پایان نشست، از امام جمعه جهت حضور در جمع کارکنان و دانشجویان دعوت به عمل آمد که این دعوت مورد استقبال قرار گرفت.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 17pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دیدار هیأت رئیسه دانشگاه با استاندار اصفهان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>شنبه 17/6/86 هیأت رئیسه دانشگاه کاشان با حضور دفتر سیدمرتضی بختیاری استاندار اصفهان دیداری گرم و صمیمی با ایشان داشتند. در این دیدار دکتر ساداتی‌نژاد، رئیس دانشگاه با ذکر تاریخچه و روند رو به رشد دانشگاه کاشان به تشریح وضعیت جاری آن پرداخت و شاخصه‌ها و پتانسیل‌هایی را مورد تأکید قرار داد و از جمله حل مشکل ایجاد شده بین دانشگاه و میراث فرهنگی در مورد مکان رصدخانه دانشگاه، پی‌گیری و به ثمرنشستن مصوبات سفر پرخیر و برکت ریاست محترم جمهوری و اختصاص بودجه‌ای به عنوان مساعدت به دانشگاه را خواستار شد. در این دیدار سیدمرتضی بختیاری با ابراز خرسندی از سیر رو به رشد دانشگاه برای هرگونه همکاری اعلام آمادگی کرد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست رئیس دانشگاه با استادان و دانشیاران دانشگاه</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد به منظور تبادل نظر و استفاده از دیدگاه‌ها و اندیشه‌های اساتید دانشگاه دیدار ویژه‌ای با اعضای هیأت علمی با مرتبه استاد تمامی و دانشیاری داشت. این دیدار گرم و صمیمی دوشنبه 19/6/86 در اتاق کنفرانس دانشگاه ترتیب یافت.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست ریاست دانشگاه با همکاران حوزه پژوهش</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد چهارشنبه 21/6/86 در اتاق کنفرانس دفتر ریاست میزبان معاون، مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه بود. این دیدار که از سری نشست‌های رئیس دانشگاه با حوزه‌های مختلف بود، حاضران به بیان دیدگاه‌ها، طرح پرسش‌ها و ارائه مشکلات حوزه خود پرداختند و ضمن تبادل اندیشه پاسخ‌های ریاست دانشگاه را شنیدند.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دومین همایش دانشجویی فناوری نانو در دانشگاه کاشان 14 تا 16 شهریور ماه</FONT>

<P class=MsoNormal dir=0 align=baseline width=1078 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2496supported.jpg" border="0"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>دومین همایش دانشجویی فناوری نانو به اهتمام پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان و ستاد ویژه فناوری نانو ریاست جمهوری طی روزهای 14 تا 16 شهریور ماه در دانشگاه کاشان برگزار می گردد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></SPAN></FONT> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>اهداف همایش:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ هم افزایی اطلاعاتی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای فناوری نانو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ آشنایی محققان با تحقیقات انجام شده در زمنیه نانو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ افزایش سطح تحقیقات در زمینه فناوری نانو<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2> </FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>محورهای علمی همایش:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو فیزیک<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو شیمی <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو مواد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو مکانیک<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو محاسباتی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو الکترونیک<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو ترمودینامیک<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو بیوتکنولوژی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو در پزشکی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو و مدیریت<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>ـ نانو و محیط زیست</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>مسئولین همایش:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><STRONG>دبیر همایش: آقای </STRONG></FONT><A href="http://www.kashanu.ac.ir/modules.php?name=teachers&func=viewteacher&tid=60"><FONT size=2><STRONG>دکتر محمد الماسی<o:p></o:p></STRONG></FONT></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><STRONG>مدیر اجرایی همایش: آقای </STRONG></FONT><A href="http://www.kashanu.ac.ir/modules.php?name=teachers&func=viewteacher&tid=39"><FONT size=2><STRONG>دکتر مسعود همدانیان</STRONG></FONT></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2><STRONG></STRONG></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>306 مقاله در دبیرخانه همایش توسط هیات و داوران پذیرفته شده است که از این تعداد 75 مقاله در زمینه نانو کامپوزیت و نانو حفره، 32 مقاله در زمینه نانو محاسباتی 70 در مقاله در زمینه نانو ذره، نانو پودر و نانو بلور72 مقاله در زمینه نانو سیم، نانو لوله، نانو الیاف، نانو فیبر و لایه نازک، 25 مقاله در زمینه نانو مکانیک، نانو الکترونیک و نانو ترمودینامیک و 25 مقاله در زمینه نانو پزشکی، بیوتکنولوژی و محیط زیست می باشند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>38</FONT> <FONT size=2>نفر از اعضای هیات علمی از دانشگاه های مختلف کشور کمیته علمی همایش را تشکیل می دهند و در حاشیه این همایش سه روزه که در چهار سالن مجزا ارائه می شود دو کارگاه آموزشی روش مقاله نویسی و ثبت اختراع</FONT> <FONT size=2>و</FONT> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>SpM</FONT></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> <FONT size=2>نیز برگزار می گردد.</FONT></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>آیین افتتاحیه: 14/6/86 ساعت 8 تا 10 صبح <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><STRONG>سخنران ویژه : پروفسور هاشم رفیعی تبار، چهره ماندگار نانو در سال گذشته </STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2></FONT></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT size=2></FONT></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب