اخبار دانشگاه - آرشیو

برنامه نشست مدیریت دانشگاه با حضور اساتید محترم دانشکده ها

<FONT size=2><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 19pt; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: auto; mso-bidi-font-size: 21.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 120%; text-shadow: auto; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></B><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 120%; text-shadow: auto; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></B></FONT></FONT> </P> <DIV dir=rtl align=right> <DIV dir=rtl align=right> <TABLE class=MsoTableWeb1 dir=rtl style="MARGIN: auto auto auto 42.5pt; WIDTH: 598px; HEIGHT: 253px; mso-cellspacing: 2.0pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-insideh: .75pt outset windowtext; mso-border-insidev: .75pt outset windowtext" cellSpacing=3 cellPadding=0 width=598 align=center border=1> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 39.7pt; mso-yfti-irow: -1"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 16.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="16%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-yfti-cnfc: 1"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">سه شنبه<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 19.7%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="19%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-yfti-cnfc: 1" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">16/3/85<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20.02%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="20%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-yfti-cnfc: 1" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">12-10<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 41.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="41%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-yfti-cnfc: 1"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">اساتید محترم دانشکده علوم<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 39.7pt; mso-yfti-irow: 0"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 16.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="16%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">یکشنبه<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 19.7%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="19%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">21/3/85<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20.02%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="20%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">12-10<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 41.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="41%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">اساتید محترم دانشکده علوم انسانی<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 39.7pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 16.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="16%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">دوشنبه<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 19.7%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="19%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">22/3/85<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20.02%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="20%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">12-10<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 41.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="41%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">اساتید محترم دانشکده مهندسی<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 39.7pt; mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 16.68%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="16%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">سه‌شنبه<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 19.7%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="19%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">23/3/85<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20.02%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="20%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">12-10<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 41.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 39.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="41%"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">اساتید محترم دانشکده معماری و هنر<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 18pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; text-shadow: auto; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face="Times New Roman">سالن کنفرانس دفتر ریاست همراه با ضیافت ناهار</FONT></SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; text-shadow: auto; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p></o:p></SPAN></P></o:p></SPAN></FONT></FONT>

ادامه مطلب