اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>کارگاه آموزشی نرم افزار spss و Amos در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9860Kargah-Asatid.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کارگاه آموزشی نرم‌افزار </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">spss</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> و نرم‌افزار تحلیل آماری </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">Amos</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> ویژه اعضای هیأت علمی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>گروه‌های آموزشی علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی در دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این کارگاه‌ها که به مدت سه روز در سایت دانشکده علوم انسانی برگزار شد، شرکت‌کنندگان زیر نظر مدرس این دوره، دکتروحید قاسمی عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان، نحوه استفاده از نرم‌افزارهای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">spss </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>و </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">Amos</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> را فرا گرفتند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در پایان این دوره گواهینامه آموزشی به شرکت‌کنندگان اعطاء شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>رونمایی از لباس فرم جدید انتظامات دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9555Lebas-Form-Herasat.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در مراسمی با حضور مسئولین دانشگاه ، مدیران و پرسنل حراست دانشگاه کاشان، از لباس فرم جدید پرسنل انتظامات این دانشگاه رونمایی شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون اداری و مالی دانشگاه کاشان در این مراسم، با تقدیر از فعالیت ها و تلاش های شبانه روزی مجموعه حراست دانشگاه، از پیشرفت تجهیزاتی انتظامات دانشگاه از جمله استفاده از <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سیستم اتوماسیون اداری یاد کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسن بخشنده، با تبیین سند چشم انداز دانشگاه، نقش پرسنل انتظامات را در تحقق این سند موثر دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر حراست دانشگاه کاشان نیز ضمن بیان ویژگی های لباس فرم جدید پرسنل انتظامات، از مسئولین شیفت و نگهبانان نمونه ترم جاری تقدیر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">محمدرضا منزوی گفت: صندوق مربوط به امور فرهنگی انتظامات برای بهره مندی از رهنمودها و دیدگاههای دانشگاهیان نصب شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">اهداء جایزه به برندگان مسابقات کتابخوانی و نقاشی با موضع عاشورا ویژه فرزندان پرسنل واحد حراست بخش پایانی این مراسم بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>در هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان مطرح شد: رسالت اساتید در آیینه برخورد تمدن‌ها</FONT>

<SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9199HamAndishi.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان عصر روز دوشنبه مورخ 20/10/89 ، با موضوع «رسالت اساتید در آیینه برخورد تمدن ها» با سخنرانی حجت الاسلام احمد حسین شریفی ، دبیر علمی همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه ها برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این نشست که با استقبال 50 نفر از اساتید دانشگاه برگزار شد ، حجت الاسلام احمد حسین شریفی  محقق و مدرس حوزه و دانشگاه به تبیین نظریه ساموئل هانتینگتون پیرامون برخورد   تمدن ها پرداخت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">حجت الاسلام شریفی ضمن اشاره به ایده برخورد تمدن ها ، تصریح کرد: تمدن ها مثل انسان ها حیات و ممات دارند و این امر از مبانی تئوری برخورد تمدن هاست و چرا که روح تمدن بعد از افول و غروب به جای دیگری منتقل می شود ، همانگونه که روح انسان بعد از مرگ ، حیاتی دوباره می یابد. وی با استناد به تحقیق های انجام شده و قراین موجود ، تمدن غرب را تمدنی رو به افول دانست و افزود: تنها راه رهایی این تمدن از انحطاط ، مطرح شدن تئوری برخورد تمدن ها در جامعه غرب است که این امر به لحاظ بعد مساحت و خیزش جمعیتی تمدن اسلامی ، فقط از طریق همین تمدن میسر می شود. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2071Hamandishi2.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">نگارنده کتاب «جنگ نرم» که با منظری متفاوت سعی در آسیب شناسی نظام اجتماعی جامعه ایرانی داشت ، تنها راه نابود کردن تمدن اسلامی با مرکزیت ایران را از طریق جنگ نرم دانست چرا که جنگ سخت به صورت همه جانبه نشدنی است ضمن اینکه جنگ سخت موضعی و مقطعی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">تبادل نظر و پرسش و پاسخ ، بخش پایانی این نشست بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست رئیس دانشگاه کاشان با اساتید دانشکده معماری و هنر</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7724Didar.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در ادامه نشست‌های رئیس دانشگاه کاشان با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های مختلف، اساتید دانشکده معماری و هنر نیز پیشنهادات و خواسته‌های خود را با دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد مطرح کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">افزایش فضاهای آموزشی و اداری، افزایش اعتبارات برای خرید تجهیزات دانشکده، رفع مشکلات رفاهی، اصلاح سیستم گرمایشی و سرمایشی و پیگیری برای اخذ مجوز مجله معماری ایرانی از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی نژاد نیز با تقدیر از تلاش اساتید در راستای افزایش سطح علمی و توانمندی‌های دانشجویان، نقش اساتید را در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی بسیار موثر دانست و ابراز امیدواری کرد تا بتوان با استفاده از ایده‌های فکری اساتید، <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>فضای فرهنگی مناسبی را در دانشگاه‌ها ایجاد کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>جلسه توجیهی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="University of Kashan" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9922Farzin.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی طرح تحول اقتصادی با حضور در جمع مسئولین و هیئت رئیسه دانشگاه کاشان به تشریح ابعاد مختلف طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداخت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محمد فرزین ضمن تبیین وضعیت اقتصادی کشور و بررسی رکود اقتصاد جهانی و تأثیرات آن، تنها راه برون رفت از شرایط موجود را اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در کشور دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی افزود: برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مجموعه دولت نزدیک به دو سال با زبانی گویا و قابل فهم با مردم به صورت مستقیم ارتباط و تعامل داشت و همراهی مردم در اجرای این طرح نشان از درک مردم نسبت به شرایط موجود اقتصاد کشور است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر فرزین با اعلام اینکه اجرای این طرح برای آینده کشور ضروری است، اظهار داشت: اجرای این طرح به این معنی نیست که هیچگونه هزینه ای درپی ندارد بلکه ما اطمینان داریم منافع و محاسن این طرح بسیار بیشتر از هزینه های آن می باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">در پایان این جلسه، دکتر فرزین به سوالات حاضرین در مورد طرح هدفمندسازی یارانه ها پاسخ دادند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست رئیس دانشگاه کاشان با بانوان شاغل دانشگاه</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5182khanomha-Uni.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مشاور رئیس در امور بانوان دانشگاه کاشان گفت: بانوان شاغل دانشگاه کاشان، در نشستی، مشکلات و پیشنهادات خود را با رئیس دانشگاه کاشان مطرح کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مریم هاشمی افزود: مسائلی از قبیل فراهم کردن فضای مناسب و بانشاط برای بانوان شاغل دانشگاه، توجه به امر ورزش بانوان، افزایش فعالیت های کانون خانه و دانشگاه و اعطای برخی تسهیلات ویژه برای بانوان شاغل دانشگاه کاشان، از جمله مطالب مطرح شده در این نشست بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مریم هاشمی ضمن تقدیر از حضور ریاست دانشگاه در این نشست، از تداوم اینگونه جلسات خبر داد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>هشت پژوهشگردانشگاه کاشان در بین برگزیدگان پژوهشی و فناوری استان اصفهان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از انتخاب هشت پژوهشگر دانشگاه کاشان در جشنواره برگزیدگان پژوهشی و فناوری استان اصفهان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر مجید منعم زاده افزود: دکتر محسن قاسم پور، دکتر عبدالرسول غفاری، دکتر عباس شکاری، دکتر علی قربانپور، دکتر مهران رضایی، دکتر محمد الماسی، دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادی، دکتر امیرحسین چیت سازیان از اساتید و پژوهشگران برجسته دانشگاه کاشان بودند که در این جشنواره که به همت استانداری اصفهان برگزار شده بود، از خدمات و دستاوردهای پژوهشی آنان تجلیل شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: در حاشیه این مراسم از دانشگاه کاشان به دلیل حضور دانشمندی با رتبه بین المللی در این دانشگاه تقدیر شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نمایشگاه بزرگ بصیرت در کاشان گشایش یافت</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7443Basirat.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">همزمان با سالروز حماسه 9 دی، نمایشگاه بزرگ بصیرت با حضور ریاست دانشگاه کاشان و مسئولین ادارات شهرستان کاشان در فرهنگسرای مهر کاشان گشایش یافت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان در آئین افتتاحیه این نمایشگاه گفت: 9 دی، حماسه ای تاریخی و فراموش نشدنی بود که نشان داد مردم ایران همیشه پاسدار ارزش‌ها و شعائر دینی و پشتیبان اصل مترقی ولایت فقیه خواهند بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی نژاد افزود: روشنگری و تبیین حوادث فتنه سال گذشته، ارتقای سطح آگاهی و بصیرت عموم جامعه، آشنایی نسل جوان با انحرافات جدید، <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>بویژه فرقه های نوظهور و شیطان پرستی از اهداف برگزاری این نمایشگاه هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/949Basirat2.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">نمایشگاه بزرگ بصیرت با همکاری دانشگاه کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، موسسه راه روشن، مجتمع فرهنگی سفیدشهر، موسسه بصیرت قم و سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان، از روز 9 دی به مدت یک هفته برای بازدید عموم<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>در فرهنگسرای مهر کاشان دایر خواهد بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>بیانیه ریاست دانشگاه کاشان در خصوص حماسه 9 دی</FONT>

<H1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></H1> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">9 دی امسال تجلی قدرت خدا بود.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left" align=right><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مقام معظم رهبری« مدظله العالی»<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حماسه 9 دی تزریق خونی دوباره به نهال انقلاب اسلامی بود که با هدف احیای دوباره عاشورای حسینی به دست مردمی از جنس ایمان و بصیرت خلق شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حوادث تلخ عاشورای 88 به دست فتنه گران فریب خورده استکبار جهانی و توهین به مقدسات و اعتقادات ملت مسلمان ایران، کاسه صبر ملت ایران را که به پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنه ای« مدظله العالی» صبر و سکوت و شکیبایی در پیش گرفته بودند را لبریز کرد و وقتی ملت ایران احساس کرد وقاحت این فتنه گران تا به آنجا پیش رفته است که در روز عزای سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین(ع)، یزید گونه، به عزاداران حسینی حمله می کنند، اموال عمومی را به آتش می کشند و با هلهله و کف و سوت در مقابل دستجات عزاداری خودنمایی می کنند ، این بار دیگر در برابر حماقتها و وقاحتهای این فتنه گران سکوت نکردند و طی حرکتی خودجوش و انقلابی برای همیشه تاریخ دست این فتنه گران را از دست یازیدن به آموزه ها و ارزشهای اصیل اسلام و انقلاب کوتاه کردند و حباب توهم ضربه وارد کردن به جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه را شکستند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خروش ملی و حرکت حماسی 9 دی پاسخی دندان شکن به 200 روزه هتاکی، قانون شکنی و آتش افروزی فتنه گرانی بود که فکر می کردند با بیانیه نویسی و نامه پراکنی و ژست های روشنفکر مآبانه می توانند در اراده ملت مسلمان ایران در دفاع از اسلام و انقلاب خللی ایجاد کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اینجانب به نمایندگی از دانشگاهیان دانشگاه کاشان، ضمن نکوداشت اولین سالگرد یوم الله 9 دی، روز پیوند عاشورایی امام و امت، بصیرت و حضور آگاهانه ملت مسلمان ایران را در خلق این حادثه تاریخی ارج نهاده و از درگاه خداوند متعال برای ملت قدردان ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای «مدظله العالی» موفقیت و سربلندی مسئلت می نمایم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>دکتر سیدجواد ساداتی نژاد<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>رئیس دانشگاه کاشان</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1></FONT></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P>

ادامه مطلب