اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>دومین همایش دانشجویی فناوری نانو در دانشگاه کاشان</FONT>

<P align=justify><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">در راستای آشنایی دانشجویان با فعالیت های پژوهشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>یکدیگر در دوره پایان نامه و ایجاد فضای برخورد افکار، امکان پیوند فعالیت ها و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دستاوردها با یکدیگر، شرایط عدم تکرار، تداوم و حرکت به پیش تحقیقات فراهم شده و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تسریع دستیابی به فناوری در این حوزه، همایش های دانشجویی فناوری نانو سالانه دو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مرتبه توسط یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>دانشجویان، پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl style="COLOR: red">و جهت دریافت مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود از ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری موظف</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: red"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به ارائه گواهی شرکت و سخنرانی در این همایش ها</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>می باشند. این آیین نامه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>برای تمام افرادی که تاکنون مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود را دریافت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نکرده اند قابل اجرا خواهد بود</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در این راستا دومین همایش،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl style="COLOR: red">در تاریخ 14 الی 16 شهریور 1386</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl style="COLOR: red">دانشگاه کاشان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>برگزار خواهد شد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>جهت دریافت اطلاعات بیشتر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>و ثبت نام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><A href="http://nisc.ir/"><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt"><FONT size=2>اینجا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را کلیک کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></SPAN>

ادامه مطلب