اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه تجدید مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

آگهی تجدید مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه کاشان در نظر دارد موضوعات مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ توزیع سلف سرویس مرکزی دانشگاه کاشان را به مدت یکسال تحصیلی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه به سایت دانشگاه کاشان به نشانی https://kashanu.ac.ir/fa مراجعه و یا به شماره ۰۳۱۵۵۹۱۲۲۶۲(مدیریت دانشجویی) تماس حاصل نمایند. حداکثر مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۶/۹۸ می باشد. معاونت اداری مالی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب