اطلاعیه ها - آرشیو

<FONT size=2>دعوت به همکاری از سوی مرکز پژوهشی فرش دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 45pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 45pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">مرکز پژوهشی فرش<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>از دانشجویان علاقمند <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 45pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA">درزمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید.</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 45pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P> <TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto 6.75pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 354.35pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid black 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: 1.5pt solid black; mso-border-insidev: 1.5pt solid black; mso-table-overlap: never; mso-table-lspace: 9.0pt; mso-table-rspace: 9.0pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: center; mso-table-top: .05pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=472 align=left border=1> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 23.55pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 23.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=472> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 0pt 1cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">عناوین همکاری</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 45.05pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 45.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">همکاری در تدوین هفته نامه "<B> برگی از بوستان فرش"</B><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 40.8pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 40.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>همکاری در برگزاری مسابقه طراحان نو<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 39.95pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 39.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">تدوین و برگزاری دوره های آموزشی ویژه فرش<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 40.6pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 40.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>طراحی و فعال سازی سایت ویژه مرکز پژوهشی فرش<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 47.55pt; mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 47.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">5-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">ایجاد بانکهای اطلاعاتی در زمینه های مختلف فرش در راستای دسترسی دانشجویان به منابع معتبر<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 47.55pt; mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1.5pt solid; WIDTH: 354.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; HEIGHT: 47.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black 1.5pt" vAlign=top width=472> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 0pt 34pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: center; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">6-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">تهیه و نمایش فیلم با موضوع فرش و زمینه ها و مسائل جانبی و مرتبط با فرش <o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 34pt 10pt 1cm; tab-stops: right 7.1pt 42.55pt" align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p><FONT face=Calibri size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

آگهی جذب نیروی انسانی به صورت قراردادی در دانشگاه کاشان

آگهی جذب نیروی انسانی به صورت قراردادی دانشگاه کاشان در نظر دارد نسبت به تأمین نیاز خویش به تعدادی نیروی انسانی در زمینه کارشناس رایانه با گرایش نرم افزار از طریق برگزاری آزمون کتبی تخصصی و مصاحبه تخصصی و گزینش اقدام نماید. لذا، واجدین شرایط، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۰/۷/۲۶مهلت دارند نسبت به ارسال مدارک موردنظر صرفا به آدرس ایمیل Azmoon@kashanu.ac.ir اقدام نماید. واجدین شرایط شرکت در آزمون:مرد یا زن متولدین سال ۱۳۶۰ و بالاتر دارا بودن مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با حداقل معدل عدم اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان سکونت در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل (و حومه دو شهرستان) مدارک موردنیاز: اسکن مدرک کارشناسی اسکن یک عدد عکس جدید ۴×۳ رنگی اسکن کارت ملی اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو) درج آدرس محل سکونت و تلفن همراه برای تماس در ذیل تصویر مدرک تحصیلی ارسالی مسئولیت صحت و سقم مدارک ارسال شده به عهده داوطلب خواهد بود (چنانچه در هر مرحله از جذب خلاف آن ثابت شود، بکارگیری یا قرارداد منعقده با پذیرفته شده لغو خواهد شد). برای شرکت در آزمون کتبی، داوطلبان می بایست رأس ساعت ۸ صبح روز جمعه مورخ ۲۹/۷/۹۰ در محل دانشگاه کاشان به آدرس کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی حضور داشته باشند. (کارت شرکت در آزمون در روز آزمون توزیع می شود) این آگهی در سایت دانشگاه کاشان به آدرس kashanu.ac.ir درج شده است. معاونت اداری و مالی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب

<FONT size=2>آگهی مناقصه عمومی برگزاری نمایشگاه کتاب</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه کاشان درنظر دارد به منظور ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و رفاهی دانشگاهیان، نخستین دوره نمایشگاه کتاب دانشگاه را در رشته‌های مختلف از جمله: علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، معماری و هنر، عمومی و ... برگزار نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>متقاضیان (ناشرین، اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه فایل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>PDF</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> ذیل را دریافت و یا با شماره 03615912135 (مدیریت انتشارات) تماس حاصل نمایند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حداکثر مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 17/7/90 می‌باشد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/7908MONAGHESE.pdf"><FONT size=5><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دریافت فایل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>PDF</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>شرایط مناقصه<o:p></o:p></SPAN></SPAN></STRONG></FONT></A></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=1><STRONG>«معاونت اداری و مالی دانشگاه کاشان»</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>جلسه معارفه و توجیهی دانشجویان کارشناسی ورودی 90 دانشکده مهندسی شنبه 9/7/90</FONT>

<P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto 33.75pt; WIDTH: 657.25pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-yfti-tbllook: 160; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid black; mso-border-insidev: .5pt solid black" class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=876> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 87.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt" width=116> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ساعت<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt" width=185> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ساختمان<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 78.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt" width=104> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>محل<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 353.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt" width=471> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>برنامه<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 87.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=116> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>10 الی 10.45</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=185> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشکده علوم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 78.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=104> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سالن آزادی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 353.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=471> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جلسه معارفه با مدیریت دانشکده (با حضور کلیه دانشجویان مهندسی)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 87.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" rowSpan=5 width=116> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>11 الی 12</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 138.7pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" rowSpan=5 width=185> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>ساختمان کلاسها<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(ساختمان مرحوم اسلامی)<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 78.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=104> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کلاس 119 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 353.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=471> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جلسه توجیهی دانشجویان مهندسی برق</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 78.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=104> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کلاس 121 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 353.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=471> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جلسه توجیهی دانشجویان مهندسی شیمی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 78.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=104> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کلاس 123 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 353.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=471> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جلسه توجیهی دانشجویان مهندسی کامپیوتر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 78.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=104> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کلاس 124 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 353.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=471> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جلسه توجیهی دانشجویان مهندسی معدن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 78.35pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=104> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کلاس 130 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 353.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid black .5pt; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt" width=471> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>جلسه توجیهی دانشجویان مهندسی مکانیک</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=ListParagraphCxSpFirst><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>توجه:</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpMiddle><SPAN><FONT size=2><SPAN><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN>حضور کلیه دانشجویان در جلسات توجیهی الزامی بوده و <U>انتخاب واحد و برنامه کلاسی</U> در جلسه توجیهی تحویل دانشجویان خواهد گردید.</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast><SPAN><SPAN><FONT size=2><FONT face=Calibri>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN>کلاسها از عصر شنبه مطابق برنامه آغاز خواهد شد.</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2></FONT></SPAN></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></B></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 90</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برنامه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 90 به شرح ذیل اعلام می‌گردد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -11.35pt; MARGIN: 0cm 11.35pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1. حضور در اردوی پیش دانشگاهی در روز چهارشنبه 6/7/90 (حضور در این برنامه الزامی است)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -11.35pt; MARGIN: 0cm 11.35pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>2. حضور در دانشکده در روز شنبه 9/7/90 به شرح زیر:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>ـ از ساعت 8 الی 10 معارفه با گروه آموزشی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>ـ از ساعت 10 به بعد حضور در کلاس درس بر اساس برنامه آموزشی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اداره کل آموزش دانشگاه</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>آگهی مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به اسکان دانشجویان دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" lang=FA>دانشگاه کاشان درنظر دارد خدمات مربوط به امور اسکان دانشجویان خود را در قالب قرارداد پیمانکاری به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" lang=FA>متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه با شماره 03615912262 (مدیریت دانشجویی) تماس حاصل نمایند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN><FONT size=2>حداکثر مهلت دریافت مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 6/7/90 می باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN>برای دریافت فایل PDF</SPAN><SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> شرایط مناقصه و فرم شرکت در مناقصه لینک های زیر را کلیک کنید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" lang=FA><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/4421شرایط واگذاری.pdf"><STRONG>شرایط مناقصه</STRONG></A></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" lang=FA><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/2603فرم شرکت در مناقصه جدید.pdf"><STRONG>فرم شرکت در مناقصه<o:p></o:p></STRONG></A></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA><FONT size=1><STRONG>معاونت اداری و مالی دانشگاه کاشان</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" dir=rtl lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب