اطلاعیه ها - آرشیو

<FONT size=2>پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشگاه کاشان به منظور حمایت از استعدادهای درخشان جامعه علمی کشور<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>و با هدف تسهیل در ادامه تحصیل برگزیدگان علمی و دانشجویان ممتاز، و بر اساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی به شماره 3556/21 مورخ 4/7/86 مصوب جلسه مورخ 31/2/86 شورای مرکزی هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>برای سال تحصیلی 91-90 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری از رشته های ( <B>شیمی آلی</B> - <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><B>شیمی تجزیه</B> - <B>شیمی معدنی</B> <B>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>شیمی فیزیک</B> - <B>ریاضی جبر</B> - <B>فیزیک حالت جامد</B> - <B>فیزیک ذرات بنیادی</B> - <B>فیزیک اتمی مولکولی</B> – <B>فیزیک هسته ای- </B><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><B>مهندسی مکانیک<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>طراحی کاربردی- </B><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><B>مهندسی شیمی</B>) می نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الف)</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> - <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>واجدین یکی از شرایط زیر می­توانند جهت ادامه تحصیل در دوره تحصیلی دکتری </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Ph.D</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> از دانشگاه کاشان تقاضای<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>پذیرش نمایند:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1- کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد مطابق با آیین­نامه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2- دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد دارای شرایط ذیل: <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-1- دارابودن حداقل میانگین کل (معدل کارشناسی ارشد) 17 بدون احتساب نمره پایان­نامه.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-2- ارزش­یابی پایان­نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-3- به پایان رساندن تحصیلات دوره کارشناسی ارشد حداکثر طی چهار نیمسال.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-4- ارائه تقاضا حداکثر دو نیمسال پس از فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-5- دارابودن یکی از موارد ذیل:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-5-1- چاپ حداقل دو مقاله در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین­المللی.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تبصره 1: حداقل یکی از مقالات باید مستخرج از تز دانشجو باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تبصره 2: ارائه پذیرش مقالات برای چاپ، در خصوص بند 2-5-1 مورد قبول می­باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-5-2- دارابودن یک طرح پژوهشی کاربردی خاتمه یافته به تأیید دستگاه‌های اجرایی کشوری.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-5-3- انجام پایان­نامه کارشناسی ارشد در قالب یک طرح پژوهشی کاربردی مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی کشوری.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تبصره 3: در مورد بندهای 2-5-2 و 2-5-3<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ارائه قرارداد بین دانشگاه و دستگاه ذی­ربط، ضروری است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2-5-4- دارابودن یک کتاب تألیفی یا تصنیفی مرتبط با رشته تحصیلی چاپ شده توسط یک انتشارات وابسته به وزارت علوم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ب )</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> - رشته مورد تقاضا برای تحصیل در دوره دکتری باید با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، مرتبط باشد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تبصره 4: تشخیص مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته مورد تقاضا به عهده شورای گروه و تأیید شورای دانشکده و تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه می­باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl class=ListParagraphCxSpFirst align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدارک مور نیاز :</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpMiddle align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تکمیل فرم تقاضانامه ادامه تحصیل</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>(فرم شماره 4) <A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/4069Taghaz.pdf"><EM>(برای دریافت فایل </EM></A></SPAN><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/4069Taghaz.pdf"><EM><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>PDF</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>فرم تقاضانامه اینجا را کلیک کنید)</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></EM></A></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpMiddle align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فتوکپی شناسنامه و کارت ملی.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>    تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی مبنی بر عدم منع قانونی از نظر وضعیت نظام وظیفه جهت برادران.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تذکر: داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه هستند می توانند با ارائه گواهی از یگان محل خدمت خود مبنی بر اینکه تا پایان شهریور1390 خدمت وظیفه را به پایان خواهند رساند، ثبت نام نمایند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpFirst align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تصویر مدرک پایان تحصیلات دوره کارشناسی و ریز نمرات<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpMiddle align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>تصویر مدرک پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpMiddle align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاییدیه معدل و نمره پایان نامه از دانشگاه محل تحصیل</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpMiddle align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کپی صفحه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpMiddle align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>یک نسخه از هر کدام از فعالیت­های علمی پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و . . . که در شرایط بالا ذکر شده است .</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>داوطلبان حائز شرایط می­توانند مدارک مورد نیاز را تکمیل نموده و تا تاریخ 1/6/1390 به<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>آدرس: کاشان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان –حوزه<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعداد درخشان ارسال نمایند تا پس از بررسی مدارک، افراد حائز شرایط برای مصاحبه علمی به دانشکده­های مربوطه معرفی ­گردند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpFirst align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به مدارک ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 5912287-0361 تماس حاصل فرمایید.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast align=justify><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast align=justify><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast align=justify><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast align=justify><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraphCxSpLast><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اطلاعیه دعوت به مصاحبه متقاضیان دوره دکتری رشته ریاضی- جبر سال تحصیلی 1390(معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش)</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>  </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احتراماً از داوطلبان محترم متقاضی آزمون دکتری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریاضی- جبر سال1390(معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سنجش) به شرح</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جدول</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ذیل تقاضا می گردد روزهای دوشنبه، سه شنبه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وچهارشنبه مورخه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> 27</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و28و90/4/29 با به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همراه داشتن اصل کلیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدارک شامل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل شناسنامه، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارت ملی، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی ارشد، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کاردانی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل مدرک زبان، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریزنمرات کارشناسی، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریزنمرات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی ارشد،اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایان نامه ای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی و کارشناسی ارشد،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سهمیه رزمندگان، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گواهی و مجوز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مخصوص مربیان رسمی وزارت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>علوم و اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدارک مربوط به کلیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فعالیت‌های پژوهشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به محل آزمون واقع در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشکده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>علوم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قبل از ساعت 7:30</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صبح مراجعه نمایند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN> </P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/9905Riazi.pdf"><FONT size=2><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>مشاهده و دریافت فایل </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>PDF</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> اسامی مصاحبه‌شوندگان</SPAN></B></FONT></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B> </P></SPAN></SPAN>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اطلاعیه دعوت به مصاحبه متقاضیان دوره دکتری رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی سال تحصیلی 1390 (معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش)</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احتراماً از داوطلبان محترم متقاضی آزمون دکتری مهندسی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مکانیک- طراحی کاربردی سال1390(معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به شرح</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جدول</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ذیل تقاضا می گردد روزهای دوشنبه ، سه شنبه وچهارشنبه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مورخه 20و21و90/4/22 با به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همراه داشتن اصل کلیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدارک شامل اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شناسنامه، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارت ملی، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی ارشد، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل مدرک کاردانی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل مدرک زبان، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریزنمرات کارشناسی، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریزنمرات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی ارشد،اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایان نامه ای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی و کارشناسی ارشد، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سهمیه رزمندگان، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گواهی و مجوز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مخصوص مربیان رسمی وزارت علوم و اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدارک مربوط به کلیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فعالیتهای پژوهشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به محل آزمون واقع در دانشکده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>علوم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قبل از ساعت 7:30</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صبح مراجعه نمایند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/4810Mechanic.pdf"><STRONG><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مشاهده و دریافت فایل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>PDF</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> اسامی مصاحبه‌شوندگان<o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></A></P></o:p></SPAN> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی دانشگاه از تاریخ 25/4/90 الی 7/5/90</FONT>

<STRONG> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه کاشان می رساند به علت انجام</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>اصلاحات در سیستم‌های آموزشی و دانشجویی، دانشگاه از <STRONG>25/4/90 تا 7/5/90 </STRONG>از</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>ارائه هر گونه خدمات به جز آزمون مصاحبه دکتری 1390 معذور می‌باشد. لطفاً برای انجام امور اداری خود قبل</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>یا بعد از این تاریخ مراجعه فرمایید</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></STRONG></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr></SPAN></STRONG> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr></SPAN></STRONG> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr></SPAN></STRONG> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr></SPAN></STRONG><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B> </P></STRONG>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 91 – 90</FONT>

<P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoBodyText align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بدین وسیله به اطلاع<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>دانشجویان محترم دانشگاه کاشان در<B> کلیه مقاطع تحصیلی</B> می رساند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی91 - 90<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ازطریق<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>سایت داخلی دانشکده‌ها و <B>شبکه اینترنت </B>به آدرس:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Stu.kashanu.ac.ir<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN></SPAN></U></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN></U></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><B><U><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></U></B><U>ویا آدرس:</U></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN></SPAN></U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.kashanu.ac.ir/"><B><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><FONT color=#800080>www.kashanu.ac.ir</FONT></SPAN></B></A></SPAN><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">         </SPAN></SPAN></U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><B>طبق برنامه زمانبندی به شرح ذیل انجام خواهد شد</B>.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><I><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"> </SPAN></o:p></SPAN></U></I></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>13-12</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>شهریور<SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>ورودیهای <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>1386<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>وما قبل<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>ازساعت 9صبح<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>12 شهریور<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تا<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ساعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>9<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>صبح <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>14 شهریور<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>14</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>شهریور<SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>ورودیهای<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>1387<SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ازساعت 9 صبح<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>14 شهریور<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تا ساعت 9<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>صبح<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>15 شهریور <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>15<SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN>شهریور</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>ورودیهای<SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>1388<SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ازساعت 9 صبح<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>15 شهریور<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تا ساعت<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>9 صبح <SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>16 شهریور<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>16<SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>شهریور<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ورودیهای<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>1389<SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">           </SPAN>ازساعت 9 صبح <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>16<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>شهریور<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تا ساعت 9 صبح<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>17 شهریور<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>19-17<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>شهریور<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>کلیه ورودیها<SPAN style="mso-spacerun: yes">          </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">               </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ازساعت 9 صبح<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>17 شهریور تا ساعت24،<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">     </SPAN>19 شهریور<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>25- 20<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>شهریور کنترل دروس توسط استاد راهنما<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>28- 26 شهریور تعامل دانشجو واستاد راهنما <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>توجه : از آنجا که ممکن است بعضی از دروس توسط<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><B><U>استاد راهنما</U></B><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>حذف گردد دانشجو موظف است درروزهای تعیین شده<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>(28- 26شهریور) ضمن ملاقات حضوری با استاد راهنما در صورت ضرورت نسبت به اخذ نامه برای ثبت درس جایگزین اقدام نماید. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شروع کلاسها<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>26 شهریور 1390<o:p></o:p></SPAN></U></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>حذف واضافه<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>18 – 17 مهر</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>مطابق با آیین نامه آموزشی دانشجومجازبه حذف واضافه حد اکثر2 درس<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>می باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>تغییر گروه درسی مشمول حذف و اضافه نمی شود.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل اطلاعیه ها در پورتال دانشجویی مراجعه نمایید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>راهنمای انتخاب واحد <o:p></o:p></SPAN></U></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>- با یکی از آدرس های فوق الذکر وارد پورتال دانشجو شوید. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>در صفحه پورتال دروس مورد نظر خود را از فایل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><U><SPAN lang=FA>دروس ارائه شده</SPAN></U></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>لیست برداری نمایید<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>آیکن </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>انتخاب واحد</SPAN></U></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></U></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>را فعال و شماره دروس انتخابی را با رعایت گروه درس وارد نمایید برای دروس <B><U>اصلی و تخصصی</U></B> گروه یک و برای دروس عمومی،آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مجاز را وارد نموده و پس از اتمام کار، کلید </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><B><U>اعمال</U></B></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN></U></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>درپایین صفحه را بزنید. (درصورت نزدن دکمه اعمال دروس ثبت نخواهد شد) در صورت درستی انجام کاردرفایل </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><B><U>تأییدیه ترم </U></B></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></U></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></U></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دروس اخذ شده قابل مشاهده خواهد بود. درصورت<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تمایل به اصلاح دروس انتخابی <B>،</B> فایل انتخاب واحد را فعال و پس از انجام تغییرات ، مجددا کلید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><U>اعمال</U></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>را بزنید . لازم به ذکر است<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>دانشجویان ممتاز(معدل 17 به بالا ) حداکثر 24 واحد ، دانشجویان با معدل (17 – 12)<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>حد اکثر 20 واحد و دانشجویان مشروط ، حد اکثر 14 واحد<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>و درصورت فارغ التحصیلی با موافقت گروه مجاز به اخذ تا 24 واحد خواهند بود.<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>باتشکر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اداره کل آموزش دانشگاه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>7/4/1390<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برگزاری دوره‌های آموزش آزاد هنری ـ زبان فرانسه و انگلیسی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان برگزار می کند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>دوره های آموزش آزاد هنری- زبان فرانسه و انگلیسی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>زیر نظر اساتید مجرب دانشگاه</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>زمان ثبت نام: 5 الی 14 تیرماه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>شروع کلاس ها: 18 تیرماه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>محل برگزاری کلاس‌ها: دانشکده معماری وهنر دانشگاه کاشان<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>مدارک لازم جهت ثبت نام: تصویر شناسنامه به همراه 2 قطعه عکس 4*3<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>www.kashanu.ac.ir </SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مراجعه نموده یا با شماره تلفن های <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>0361-4444772</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تا 5 داخلی 140یا 146 تماس حاصل نمایید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آدرس: انتهای خیابان طالقانی-بلوار شهیدان بارفروش- خیابان دانشگاه- ساختمان آیت الله یثربی- دانشکده معماری و هنر</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/1533Timing.pdf.pdf"><STRONG>جهت دریافت و مشاهده فایل pdf برنامه زمانبندی و اطلاعات کلاس‌ها اینجا را کلیک نمایید.</STRONG></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><STRONG><FONT size=2> </FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN><STRONG><FONT size=2> </FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اطلاعیه دعوت به مصاحبه متقاضیان دوره دکتری رشته فیزیک و گرایش‌های آن</SPAN><SPAN dir

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احتراماً از داوطلبان محترم متقاضی آزمون دکتری فیزیک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گرایش‌های آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سال1390 (معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش) به شرح</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جدول</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ذیل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تقاضا می گردد روزهای دوشنبه ، سه شنبه وچهارشنبه مورخه 6 ، 7 و 8/4/90 <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>با به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همراه داشتن اصل کلیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدارک شامل اصل شناسنامه، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارت ملی، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی ارشد، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی، اصل مدرک کاردانی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل مدرک زبان،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریزنمرات کارشناسی، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریزنمرات کارشناسی ارشد،اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایان نامه‌ای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی و کارشناسی ارشد، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرک سهمیه رزمندگان، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گواهی و مجوز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مخصوص مربیان رسمی وزارت علوم و اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدارک مربوط به کلیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فعالیت‌های</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پژوهشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به محل آزمون واقع در دانشکده علوم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قبل از ساعت 7:30</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صبح مراجعه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمایند.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/1291Asami.pdf"><FONT size=4><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جهت دریافت فایل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr>PDF</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>و مشاهده اسامی مصاحبه‌شوندگان اینجا را کلیک کنید.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></A></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اطلاعیه دعوت به مصاحبه متقاضیان دوره دکتری رشته شیمی و گرایش های آن سال تحصیلی 1390(معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش)</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احتراماً از داوطلبان محترم متقاضی آزمون دکتری شیمی و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گرایش‌های آن سال1390(معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش) به شرح</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جدول</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ذیل تقاضا می گردد روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه 6و7/4/90 با به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همراه داشتن اصل کلیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدارک شامل اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی ارشد، اصل مدرک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی، اصل مدرک کاردانی، اصل مدرک زبان، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریزنمرات کارشناسی، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریزنمرات کارشناسی ارشد،اصل پایان نامه ای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناسی و کارشناسی ارشد، اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرک سهمیه رزمندگان، اصل گواهی و مجوز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مخصوص مربیان رسمی وزارت علوم و اصل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدارک مربوط به کلیه فعالیت‌های پژوهشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به محل آزمون واقع در دانشکده علوم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قبل از ساعت 7:30 صبح مراجعه نمایند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/3377123.doc"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt" lang=FA>دریافت فایل </SPAN></B><FONT size=2><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt" dir=ltr>word</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-size: 8.0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt" lang=FA>اسامی مصاحبه شوندگان</SPAN></B></FONT></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B> </P></o:p></SPAN>

ادامه مطلب

<FONT size=2>فرم درخواست تعریف سرفصل دروس</FONT>

<SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بر اساس مصوبه دومین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ3/3/90 </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کلیه درخواست‌های مربوط به تعریف درس جدید، تغییر سرفصل و تغییر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وضعیت درس از زمان ابلاغ می‌بایست در فرم پیوست تنظیم و اقدام گردد. بدیهی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است به درخواست‌هایی که در قالب فرم، ارائه نشده و روند قانونی خود را طی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ننموده، ترتیب اثر داده نخواهد شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN> </P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/6810Form Tarif Sarfasl.pdf"><FONT size=6><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دریافت فرم به صورت فایل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>PDF<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></A></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/25Form Tarif Sarfasl.doc"><FONT size=6><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دریافت فرم به صورت فایل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Word<o:p></o:p></SPAN></FONT></A></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT size=6></FONT></SPAN> </P></SPAN>

ادامه مطلب