اطلاعیه ها - آرشیو

اردوی پیش دانشگاهی دانشجویان ورودی جدید

اردوی پیش دانشگاهی دانشجویان جدیدالورود شنبه اول مهرماه در پژوهشکده اسانس دانشگاه واقع در قمصر پایتخت گل و گلاب ایران برگزار می شود. برنامه اختصاصی دانشکده علوم انسانی شنبه ۱/۷/۸۵ ساعت ۱۵ تالار آزادی برنامه اختصاصی دانشکده علوم شنبه ۱/۷/۸۵ ساعت ۱۷ تالار آزادی برنامه اختصاصی دانشکده مهندسی یکشنبه ۲/۷/۸۵ ساعت ۱۰ تالار آزادی برنامه اختصاصی دانشکده معماری و هنر شنبه ۱/۷/۸۵ ساعت ۱۵ تالار آزادی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

پذیرفته شدگان دوره روزانه برای پرداخت ودیعه خوابگاه و سایر هزینه ها حداقل مبلغ پانصدهزار ریال (۵۰۰۰۰۰ ریال) بهمراه داشته باشند. پذیرفته شدگان دوره شبانه علاوه بر شهریه شبانه مندرج در دفترچه در صورتی که نیاز به خوابگاه داشته باشند حداقل مبلغ دومیلیون و پانصدهزار ریال (۲۵۰۰۰۰۰ ریال) بهمراه داشته باشند.

ادامه مطلب

برنامه ثبت نام ورودی های جدید (سال ۱۳۸۵)

تاریخ ثبت‌نام کلیه پذیرفته شدگان رشته‌ها و کدرشته‌های روزانه و شبانه و استانهای محروم عنوان رشته کد روزانه کد شبانه کد استانهای محروم یکشنبه زبان و ادبیات فارسی الهیات – قرآن و حدیث الهیات – ادیان و عرفان حقوق زبان و ادبیات عربی علوم اجتماعی علوم تربیتی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی زبان

ادامه مطلب