اطلاعیه ها - آرشیو

<FONT size=2>سمینار آموزشی آشنایی با IElTS و مسائل مربوط به آن</FONT>

<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان برگزار می کند:</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-no-proof: yes"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=4><FONT color=#0000cc><FONT face="Times New Roman">  </FONT><FONT face=Tahoma>سمینار آموزشی آشنایی با IElTS و مسائل مربوط به آن<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke></FONT><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>سخنران:</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سید یحیی حجازی</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مکان: سالن کنفرانس (کلاس14) دانشکده علوم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>زمان: یکشنبه 29 آبان، ساعت 8-5 عصر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Wingdings; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>"شرکت برای عموم، آزاد و رایگان است."</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo2" class=ListParagraphCxSpMiddle align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Wingdings; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">*<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">EFL Email: </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A href="mailto:EFL_Kashan_University@Hotmail.com"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma; text-underline: none"><FONT face="Times New Roman">EFL_Kashan_University@Hotmail.com</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo2" class=ListParagraphCxSpLast align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Wingdings; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">*<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA">IELTS Email: </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A href="mailto:IELTS.Kashan.University.Hejazi@Hotmail.com"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma; text-underline: none"><FONT face="Times New Roman">IELTS.Kashan.University.Hejazi@Hotmail.com</FONT></SPAN></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo2" class=ListParagraphCxSpLast align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo2" class=ListParagraphCxSpLast align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بدینوسیله به اطلاع می رساند براساس دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کلیه متقاضیان میهمانی و انتقالی از اول تا سی ام آبان ماه فرصت دارند تا درخصوص ثبت درخواست خود در سامانه خدمات آموزشی، به آدرس زیر اقدام نمایند:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx"><STRONG>http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx</STRONG></A><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بدیهی است مهلت تعیین شده، تمدید نخواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>«مدیریت امور آموزشی دانشگاه»</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مسابقه طراحی آرم مرکز پژوهش فرش ایران</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: center 240.95pt left 392.2pt" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">مسابقه طراحی آرم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">            </SPAN>مرکز پژوهش فرش ایران<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">مرکز پژوهش فرش دانشگاه کاشان از دانشجویان علاقمند جهت شرکت در مسابقه طراحی آرم دعوت می‌نماید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">ضروری است در طراحی آرم ویژگیهای زیر مد نظر قرار گیرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpFirst dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">فرش دستباف، نماد فرهنگ و هنر ایرانی - <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>اسلامی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">فرش دستباف، هنر فاخر و مردمی ایران</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">فرش دستباف تجلی ژرفای اندیشه و بلندای احساس هنرمند ایرانی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">در صورت استقبال و دریافت طرحهای متعدد، نمایشگاهی از طرحهای دریافتی برگزار و به طرحهای برگزیده اول، دوم و سوم از طریق داوری جوایزی اهدا می گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">به طرح منتخب بعنوان آرم مرکز پژوهشی فرش، جایزه ی ویژه ای اهداء می گردد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">                                                       مرکز پژوهشی فرش</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B> </P>

ادامه مطلب