دستاورد و افتخارات دانشگاه - آرشیو

اندازه‌گیری همزمان گونه‌های دارویی به کمک روش‌های آماری توسط محققان دانشگاه کاشان

اندازه‌گیری همزمان گونه‌های دارویی، نانوحسگری با حد تشخیص پایین به کمک روش‌های آماری توسط یکی از دانشجویان دکترا با راهنمایی و مشاوره اساتید دانشکده شیمی دانشگاه کاشان طراحی شد.

ادامه مطلب