معاونت پژوهشی - آرشیو

انعقاد قرارداد ۲ طرح تحقیقاتی با کارفرمای بیرون

پیرو تصویب آئین نامه طرحهای تحقیقات خارجی دانشگاه کاشان در آذرماه ۸۵ با پیگیری مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه، قرارداد انجام ۲ طرح تحقیقاتی زیر با کارفرمایان خارج از دانشگاه منعقد شد. نام طرح کارفرما مجری تاریخ عقد قرارداد کاربرد تکنیکهای رئولوژیکی برای تعیین توزیع وزن مولکولی پلیمرها شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام دکتر غلامحسین صدیفیان(عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی) ۱۵/۹/۸۵ مطالعه راه اندازی مجتمع IT در شهرستان کاشان شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان مهندس محمد امین علیپور(عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر)

ادامه مطلب

شناسنامه جامع اطلاعات اعضای هیات علمی و شناسنامه جامع امکانات آزمایشگاهی دانشگاه

شناسنامه جامع اطلاعات اعضای هیات علمی گروههای آموزشی و پژوهشی و شناسنامه جامع امکانات آزمایشگاهی دانشگاه توسط مدیریت ارتباط با صنعت و با همکاری مستمر مدیران و کارشناسان آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهیه گردید. برای دریافت فایلهای مربوطه به بخش پژوهش قسمت مدیریت ارتباط با صنعت - شناسنامه امکانات آزمایشگاهی - شناسنامه اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب