نشریات - آرشیو

<FONT size=2>نخستین نشریه بین‌المللی بین‌رشته‌ای ریاضی شیمی دانشگاه کاشان اعتبار علمی، پژوهشی دریافت کرد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مجله معتبر بین‌المللی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">Iranian Journal of Mathematical Chemistry</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>دانشگاه کاشان اعتبار علمی – پژوهشی دریافت کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">استاد گروه ریاضی دانشگاه کاشان و سردبیر این نشریه گفت: این نشریه به ترتیب انتشار دو فصلنامه و در زمینه مقاله‌های مرتبط با ریاضی و شیمی (بین رشته‌ای) به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p>                 <A href="http://ijmc.kashanu.ac.ir"><IMG style="WIDTH: 455px; HEIGHT: 126px" height=108 alt="وب سایت رسمی نشریه" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4906jornal-shimi.gif" width=530 align=baseline border=0></A></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">پرفسور علیرضا اشرفی قمرودی،اعضای هیأت علمی این نشریه را، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های معتبری از داخل و خارج کشور اعلام کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>به گفته وی اساتید دانشگاه‌های تهران، قم، تربیت‌مدرس، یزد، شهیدرجایی، صنعتی اصفهان، شهرکرد، مالک اشتر اعضای هیأت تحریریه ایرانی این مجله را تشکیل می‌دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی همچنین اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های پاریس،کلوج رومانی،زاگرب کرواسی، کراکوجواک صربستان، ایلمنو آلمان، نانجینگ چین و اسلونی را از اعضای هیأت تحریریه خارجی این مجله ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی هدف از انتشار این مجله را تبادل تجربیات و اطلاعات علمی اساتید کشور با دانشگاه‌های خارجی و ارتقاء سطح علمی کشور دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این مجله به شماره 104372/11/2/89 در تاریخ 14/12/89 از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور مجوز علمی پژوهشی دریافت کرد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب