نشریات - آرشیو

<FONT size=2>نهمین شماره مجله مطالعات عرفانی منتشر شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="University of Kashan" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6962MysticismStudies9.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر مسئول مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی گفت: نهمین شماره این مجله با هشت مقاله علمی ـ پژوهشی منتشر شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسین حیدری افزود: شیوه‌های نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانی، مقایسه برخی از جنبه‌های محتوایی و شکلی غزلیات شمس و معارف بهاءالدوله، تجلی و احکام آن در عرفان عملی محیی‌الدین ابن عربی و آیرونی در مقالات شمس از مقاله‌های انتشار یافته در این شماره است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهری، سعدالدین حمویه در مرادالمردین، نماد نور در ادبیات صوفیه و روش‌های خلسگی شمنیسم در برخی از فرقه‌های تصوف از دیگر مطالب شماره نهم مطالعات عرفانی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">شایان ذکر است مجله مطالعات عرفانی که با ترتیب انتشار فصلنامه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان منتشر می‌شود بر اساس نامه شماره 2596/3 مورخ 29/3/87 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز رتبه علمی پژوهشی گردیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">این مجله در پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>(ISC)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> نمایه می‌شود و به استناد همین پایگاه (</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://www.isc.gov.ir/"><SPAN dir=ltr>www.isc.gov.ir</SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) مطالعات عرفانی در بین 406 مجله علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی دارای ضریب تأثیر، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.</SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مجله علمی پژوهشی مدیریت انرژی دانشگاه کاشان</FONT>

<P><FONT size=2>لطفاً جهت ورود به وبسایت مجله علمی و پژوهشی مدیریت انرژی دانشگاه کاشان روی تصویر زیر کلیک فرمایید.</FONT></P> <P align=center><A href="http://energy.kashanu.ac.ir"><IMG alt="مجله مدیریت انرژی دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6829Untitled-1.jpg" align=baseline border=0></A></P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P> <P align=center> </P>

ادامه مطلب