نشریات - آرشیو

<FONT size=2>شماره پنجم دو فصلنامه حدیث پژوهی دانشگاه کاشان انتشار یافت</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شماره پنجم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی حدیث پژوهی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان انتشار یافت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حدیث‌پژوهی5" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5613Hadis5.jpg"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله 9 عنوان مقاله علمی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در 310 صفحه ارائه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خاندان اشعری و تاثیر آن بر سیر تحول حدیثی مکتب قم کاری از سهیلا پیروزفر و محمد مهدی آجیلیان مافوق و نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان (ع) با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی از محمد تقی دیاری بیدگلی از جمله آثار و مقالات ارائه شده در این دو فصلنامه علمی – پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله علمی همچنین به آثار بررسی تعابیر ناظر بر غلو و تفویص راویان در منابع رجالی شیعه از محسن قاسم پور، بررسی سخن پیشوای حنیفیان: <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>لولا استنان لهلک النعمان از پرویز رستگار و علل ناهنجاری و روش کنترل آن از دیدگاه نهج البلاغه از محسن صمدانیان و فردوس میریان پرداخته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزیابی حدیث بساط (فرش پرنده) از مهدی جلالی و علی صادقی و مشیخه ابان بن تغلب در طبقه صحابه و تابعین از حامد خانی (فرهنگ مهروش)، مولفه‌های تصویر هنری در نامه سی و یکم نهج البلاغه از محمد خاقانی و حمید عباس زاده و کاوشی در حدیث دحوالارض از سید علی اکبر ربیع نتاج و زهرا لازری، از دیگر آثار ارائه شده دراین مجله است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر محسن قاسم پور مدیر مسوول، دکتر سیدرضا مودب سردبیر و حسین عبداللهی مدیر اجرایی این دو فصلنامه حدیث پژوهی را بر عهده دارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله حدیث پژوهی بر اساس تفاهم نامه همکاری که با دانشگاه‌های اراک، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، قم، مازنداران و یزد منعقد کرده است انتشار می‌یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دهمین شماره مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان منتشر شد</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان منتشر شد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی 10" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3638Motaleat10.jpg"></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سری جدید این مجله در 280 صفحه مقالاتی را تحت عنوان، بررسی تاویلات ابن عربی درباره آیات خلود و جاودانگی عذاب در قرآن از حسن ابراهیمی، بازتاب نور نجس یا خیالات نادرست مدعیان سلوک در متون عرفانی تا قرن ششم از تقی اژه‌ای و جعفر شانظری، بررسی عوامل سازنده ابهام در مقالات شمس با تاکید بر مسئله انسجام دستوری از سمیرا بامشکی انتشار داده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بازخوانی زندگی نامه مولوی با نظر به سلسله مراتب نیازهای مزلو از مجید بهره ور، بازآفرینی اسطوره‌های سیمرغ و ققنوس از بهجت السادات حجازی و زن سوفیایی در رویاهای عارفان از مریم حسینی از دیگر مطالب ارائه شده در این مجله علمی ـ <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله علمی سید محمد راستگو و سید محمدفرید راستگو فر مقاله‌ای را با عنوان جمال جلال و جلال جمال و محمد شادروی منش نیز مقاله دیگر تحت عنوان لوایح از کیست؟ را ارائه کرده اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احمد حرب اصفهانی نیشابوری از دکتر سعید شفیعیون و روان تحلیل گری رویای ابن عربی در فصوص الحکم از دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد و اشرف خسروی از دیگر آثار و مقاله‌های ارائه شده در این مجله علمی ـ <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله علمی پژوهشی مطالعات عرفانی هر فصل یکبار به مدیرمسوولی دکتر حسین حیدری و سردبیری دکتر محمود عابدی و مدیر اجرایی حسین عبداللهی انتشار می‌یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله مطالعات عرفانی بر اساس نامه شماره 2596/3 مورخ 29/3/1387 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز رتبه علمی پژوهشی گردیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است مطالعات عرفانی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>isc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) نمایه می‌شود و به استناد پایگاه مذکور (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A href="http://www.isc.gov.ir/"><SPAN dir=ltr>www.isc.gov.ir</SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) مطالعات عرفانی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>در بین 406 نشریه علمی ـ پژوهشی، علمی ترویجی دارای ضریب تاثیر، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.</SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب