پژوهشکده ها - آرشیو

کشف داروهای گیاهی 'کاشانولید' و ' قمصرولید' در صورت همکاری محققان

پدر علم فیتوشیمی ایران به محققان و پژوهشگران کاشان قول داد تا در صورت همکاری علمی با وی و کشف ترکیبات جدید در گیاهان دارویی منطقه کاشان، سومین و چهارمین داروهای گیاهی و مشتقات کشف شده جدید را با عنوان 'کاشانولید' و 'قمصرولید' نام گذاری نماید.

ادامه مطلب