مطالب مرتبط با کلید واژه

انتصاب


انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه کاشان به عنوان عضو شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی  شعبه اصفهان

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه کاشان به عنوان عضو شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی شعبه اصفهان

رئیس هیئت مدیره انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، طی حکمی دکتر حسین قربانپور عضو هیات علمی دانشگاه کاشان را به عنوان عضو شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی شعبه اصفهان منصوب کرد:

ادامه مطلب