مطالب مرتبط با کلید واژه

انجمن علمی فرش ایران


دانش آموخته رشته فرش دانشگاه کاشان پژوهشگر برتر فرش دستباف ایران معرفی شد

رئیس انجمن علمی فرش ایران گفت: سید مهدی میرزا امینی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرش دانشگاه کاشان به عنوان رتبه اول پژوهشگر برتر فرش در شاخه دانشجویی انتخاب و از وی در آیین دومین جشنواره ملی پژوهشگران برتر فرش دستباف ایران تقدیر به عمل آمد

ادامه مطلب