معاونت نوآوری و امور اقتصادی

 

دکتر محسن ایرانی

معاون نوآوری و امور اقتصادی دانشگاه

شماره تماس: 55914280

 

مسئول دفتر و کارشناس مرکز نوآوری و تجاری سازی

آقای سیدحسن مصطفوی

شماره تماس: 55914281

 

 

اهداف و برنامه های معاونت نوآوری و اقتصادی

برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و نظارت بر فعالیت های تجاری سازی، نوآوری، امور اقتصادی و کارآفرینی دانشگاه

هدایت فعالیت های نوآوری و فناوری در سطح دانشگاه در راستای مسأله محوری

ساماندهی نحوه ارزیابی سطح فناوری طرح های متقاضی مشارکت با شرکت های مستقر در دانشگاه

ارائه راهکار ارتباط با سایر مراکز نوآوری وفناوری کشور برای رشد توان فناوری دانشگاه

برنامه ریزی و توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان

استفاده از شتاب دهنده ها برای گسترش شرکت های نوپا در دانشگاه

تشویق اعضای هیأت علمی، دانش آموختگان به سمت ایجاد شرکت های دانش بنیان در مرکزنوآوری و مرکز رشد

زمینه سازی امکان استقرار دانشجویان و دانش آموختگان برای ایجاد شرکت های نوپا

برنامه ریزی، مدیریت و نظارت برهمکاری شرکت های دانشگاه، صنعت و بازار

سیاست گذاری جهت حمایت و هدایت شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری و مرکز رشد

سیاست گذاری جهت حمایت از بازار سازی برای محصولات نوآورانه

هدایت شرکت های دانش بنیان از مرکزنوآوری و مرکز رشد جهت استقرار در پارک علم وغناوری

بررسی و تصویب و پیگیری طرح های سرمایه گذاری درآمدزا برای دانشگاه در حوزه های مجاز

سیاست گذاری به جهت توسعه و بهینه سازی بهره برداری از منابع مالی و اقتصادی برای افزایش توان پایداری و رقابتی دانشگاه

ارزیابی مشارکت های دانش بنیان دانشگاه با توجه به قابلیت طرح ها و شرکت ها

برنامه ریزی کسب درآمدهای پایدار از طریق فروش محصولات و خدمات علمی، پژوهشی و فناوری

همکاری در سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول فناورانه و نوآورانه در صنایع منطقه

همکاری در تحلیل پیوسته شرائط موجود و تعیین موقعیت مطلوب فناوری صنایع منطقه

همکاری در شناخت و حمایت از صنایع منطقه دارای مزیت برای تجاری سازی فناور

ایجاد فرصت های شغلی از طریق توسعه تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان

حمایت از سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در نوآوری و توسعه فناوری

سیاست گذاری و زمینه سازی ایجاد فرهنگ و آموزش دانشجویان جهت ایجاد کسب و کار

سیاست گذاری در جهت توسعه مهارتهای کارآفرینی و به روز رسانی آن

ایجاد و مدیریت زیست بوم نوآوری و ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان

هماهنگی واحدهای مختلف زیست بوم نوآوری به جهت توسعه کسب و کارهای دانش بنیان