معاونت برنامه ریزی تحول دیجیتال و نظارت راهبردی

دکتر حمیدرضا محمدی

معاونت برنامه ریزی تحول دیجیتال و نظارت راهبردی

شماره تماس 55912150

 

اهداف و ماموریت های معاونت برنامه ریزی تحول دیجیتال و نظارت راهبردی

 • بهبود کیفیت سیاست گذاری، تصمیم گیری در مدیریت دانشگاه
 • افزایش بهره وری، کارایی و کارآمدسازی سازمانی
 • افزایش شفافیت، چابکی و پاسخگویی
 • تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه
 • متناسب سازی ساختار و تشکیلات تفصیلی با برنامه های کاربردی
 • شفاف سازی منابع و مصارف
 • استقرار نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد
 • حاکمیت و ترویج تفکر سیستمی
 • استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
 • نیازسنجی، تحلیل، طراحی، برنامه ریزی و تامین زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری، شبکه و امنیت فناوری اطلاعات
 • شفاف سازی، مدل سازی و طراحی فرایند های اجرایی دانشگاه در بستر نرم افزار
 • مطالعه، شناسایی و مدلسازی متغیرهای سیستمی و محاسبه و تحلیل میزان تغییرات متغیرها و مولفه های کلیدی در برنامه  راهبردی
 • نظارت، ارزیابی مستمر و تضمین کیفیت مداوم برنامه ها و خدمات