شاخص ها ، آمار و اطلاعات

شاخص ها ، آمار و اطلاعات سال تحصیلی 91-92

الف- حوزه آموزشی

1-تعداد کل دانشجویان (روزانه)

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

 

 

753

233

239

90

22

36

1014

359

علوم پایه

 

 

486

221

185

67

93

74

764

362

فنی و مهندسی

 

 

267

613

56

232

17

101

340

946

کشاورزی و دامپزشکی

 

 

-

-

13

37

5

12

18

49

هنر

 

 

242

75

68

27

-

-

310

102

جمع کل

 

 

1748

1142

561

453

137

223

2446

1818

 

2-تعداد کل دانشجویان (نوبت دوم)

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

384

153

117

41

2

4

503

198

علوم پایه

-

-

174

91

107

19

2

5

283

115

فنی و مهندسی

-

-

172

460

26

109

2

5

200

574

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

7

12

1

1

8

13

هنر

-

-

94

42

22

17

-

-

116

59

جمع کل

-

-

824

746

279

198

7

15

1110

959

 

3-تعداد کل دانشجویان (مجازی)

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

علوم پایه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فنی و مهندسی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

هنر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمع کل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4-تعداد کل دانشجویان (پردیس های دانشگاهی)

گروه             مقطع

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

-

1

7

1

7

علوم پایه

5

5

-

-

5

5

فنی و مهندسی

16

64

5

15

21

79

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

-

-

-

هنر

26

19

-

-

26

19

جمع کل

47

88

6

22

53

110

 

 

 

5- تعداد دانشجویان استعدادهای درخشان

گروه             مقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

1

-

64

10

5

2

70

12

علوم پایه

-

-

20

4

10

1

30

5

فنی و مهندسی

2

1

14

30

6

11

22

42

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

1

-

1

2

2

2

هنر

-

-

26

2

-

-

26

2

جمع کل

3

1

145

46

22

16

150

63

 

 

6-تعداد رشته محل­های دایر دانشگاه

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

 

 

رشته

 

 

 

 

 

 

 

علوم انسانی

-

-

21

 

17

 

6

 

44

 

علوم پایه

-

-

16

 

19

 

14

 

49

 

فنی و مهندسی

-

-

18

 

16

 

10

 

33

 

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

 

6

 

2

 

8

 

هنر

-

-

6

 

9

 

-

 

15

 

جمع کل

-

-

61

 

67

 

32

 

160

 

 

 

7-تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت (پیمانی رسمی آزمایشی- رسمی قطعی)

گروه             مقطع

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

مربی آموزشیار

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

-

2

-

7

5

43

-

6

-

-

5

58

علوم پایه

-

6

-

12

12

45

2

4

-

-

14

67

فنی و مهندسی

-

2

-

13

3

39

0

7

-

-

3

61

کشاورزی و دامپزشکی

-

-

-

4

3

3

-

-

-

-

3

7

هنر

-

-

-

2

-

8

1

12

-

-

1

22

جمع کل

-

10

-

38

23

137

3

29

-

-

26

215

 


 

 

 

ب حوزه دانشجویی

1- تعداد دانشجویان غیر ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاه  

گروه             مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن