انعقاد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻨﺎوری دانشگاه کاشان با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۰ کد : ۲۰۰۷۹ اخبار دانشگاه دستاورد و افتخارات دانشگاه
تعداد بازدید:۲۰۶۵

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی، پاسخ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، برطرف ساختن ﻧﯿﺎزﻫﺎی  ﮐﺸﻮر  و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌت  ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻨﺎوری دانشگاه کاشان با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو منعقد شد.
دکتر مهدی شبانی افزود: با امضاء این تفاهم نامه زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری؛ ارتباط با صنعت؛ حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری و همچنین همکاری در حل مشکلات صنعت فراهم می شود.
وی استفاده از امکانات تحقیقاتی (آزمایشگاهی و کارگاهی) متقابل؛  کتابخانه و برگزاری جلسات مشترک در موضوعات مورد نیاز را از جمله موارد این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: با انعقاد این تفاهم نامه زمینه های همکاری متقابل در بومی سازی و انتقال فناوری های جدید وهمکاری در زمینه تشکیل؛ راه اندازی و فعال نمودن تیم های مشترک تحقیق و توسعه به منظور رفع نیازهای موجود  فراهم می شود.
دکتر شبانی ﻫﻤﮑﺎری در برگزاری مسابقات ملی نانو؛ مراکز تحقیقاتی بین رشته ای و  اﺟﺮای دوره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای را از دیگر موارد این تفاهم نامه عنوان کرد و اظهار داشت: با امضاء این تفاهم نامه ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ  فراهم گردیده و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮک آزاد ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ برگزار می شود.

 این تفاهم نامه در 6 ماده در تاریخ 27 اردیبهشت 1401 به امضاء دکتر مهدی شبانی  معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان و دکتر محمد باقری دبیرکارگروه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رسید.

کلید واژه ها: تفاهم نامه همکاری دانشگاه کاشان انعقاد تفاهم نامه ستاد فناوری نانو


( ۱ )

نظر شما :