اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده ادبیات و زبان های خارجی»

الهیات و معارف اسلامی

لیلا السادات مروجی

لیلا السادات مروجی

استادیار

الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

معارف اسلامی