اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده فیزیک»

فیزیک ماده ی چگال

روح اله فرقدان

روح اله فرقدان

دانشیار
rfarghadan@kashanu.ac.ir
محمد الماسی کاشی

محمد الماسی کاشی

استاد
almac@kashanu.ac.ir
عبدالعلی رمضانی

عبدالعلی رمضانی

دانشیار
rmzn@Kashanu.ac.ir
بهرام خوشنویسان

بهرام خوشنویسان

دانشیار
b.khosh@kashanu.ac.ir
علی خیاطیان

علی خیاطیان

استادیار
khayatian@Kashanu.ac.ir
سیّد احسان روزمه

سیّد احسان روزمه

استادیار
roozmeh@Kashanu.ac.ir
ابراهیم حیدری سمیرمی

ابراهیم حیدری سمیرمی

دانشیار
eb.heidari@gmail.com
محمد نورمحمدی

محمد نورمحمدی

استادیار
noormohammadi@Kashanu.ac.ir
محمد اقبالی

محمد اقبالی

استادیار
m.eghbali@kashanu.ac.ir

فیزیک هسته ای

مصطفی زاهدی فر

مصطفی زاهدی فر

استاد
zhdfr@kashanu.ac.ir
مهدی غضنفری مجرد

مهدی غضنفری مجرد

استادیار
ghazanfari@kashanu.ac.ir
احمد رمضانی مقدم

احمد رمضانی مقدم

استادیار
ramezamo@kashanu.ac.ir
محمد ترکیهای اصفهانی

محمد ترکیهای اصفهانی

استادیار
torkiha@kashanu.ac.ir
احسان صادقی

احسان صادقی

استادیار
sdgh@kashanu.ac.ir
سمیه هارونی آرانی

سمیه هارونی آرانی

استادیار
harooni@kashanu.ac.ir

فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

فرهاد زمانی

فرهاد زمانی

استادیار
zamani@kashanu.ac.ir
مجید منعم زاده

مجید منعم زاده

دانشیار
monem@kashanu.ac.ir
رضا رمضانی آرانی

رضا رمضانی آرانی

استادیار
ramarani@kashanu.ac.ir
سروش زمانی مقدم

سروش زمانی مقدم

استادیار
zamani_moghaddam.s@kashanu.ac.ir
احسان باورساد

احسان باورساد

استادیار
bavarsad@kashanu.ac.ir
رضا منصوری

رضا منصوری

استاد
mansouri@kashanu.ac.ir
نرگس تعظیمی

نرگس تعظیمی

استادیار
tazimi@kashanu.ac.ir

لیزر و فوتونیک

زینب رحمانی نوش آبادی

زینب رحمانی نوش آبادی

استادیار
z.rahmani@kashanu.ac.ir
حمیدرضا زنگنه

حمیدرضا زنگنه

دانشیار
hrzangeneh@kashanu.ac.ir
بهرام جزی

بهرام جزی

دانشیار
jaziada@kashanu.ac.ir
حسین ارباب

حسین ارباب

مربی
arbabpen@kashanu.ac.ir
سیّد محمدباقر قریشی

سیّد محمدباقر قریشی

استادیار
mghorashi@kashanu.ac.ir
مجید ناظری

مجید ناظری

استادیار
m_nazeri@kashanu.ac.ir
عباس عبدلی آرانی

عباس عبدلی آرانی

دانشیار
abdoliabbas@kashanu.ac.ir
نفیسه شریفی

نفیسه شریفی

استادیار
sharifi@kashanu.ac.ir