اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

مدیریت و اقتصاد

زهرا صادقی آرانی

زهرا صادقی آرانی

استادیار

دریافت رزومه
علی فرهادیان

علی فرهادیان

استادیار

اسماعیل مزروعی

اسماعیل مزروعی

استادیار

دریافت رزومه