اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

علوم سیاسی

زین العابدین خدمتی

زین العابدین خدمتی

استادیار