اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

حقوق

مریم بلندی برزگی

مریم بلندی برزگی

استادیار

محمود شاطریان

محمود شاطریان

استادیار

قاسم شفیعی

قاسم شفیعی

استادیار

علوم سیاسی

زین العابدین خدمتی

زین العابدین خدمتی

استادیار

علوم ورزشی

الهه ملکیان فینی

الهه ملکیان فینی

استادیار

موسی خلفی

موسی خلفی

استادیار