مشاورین

 

   

 


دکتر رضا منصوری
مشاور رئیس دانشگاه
تلفن : 55912155 031
دکتر محسن شاطریان
مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست حوزه ریاست
تلفن : 55912155 031حمید پیوندی
مشاور رئیس دانشگاه در امور حقوقی
تلفن : 55912200 031

دکتر حمید رضا فهیمی تبار
مشاور رئیس در امور فرهنگی
تلفن : 55912704 031دکتر جواد دیواندری
مشاور رئیس دانشگاه در طرح های عمرانی
تلفن : 55913134 031دکتر سعید گلابی
مشاور رئیس دانشگاه در امور فنی و اقتصادی
تلفن : 55912880 031


محمد رضا گندمی
مشاور رئیس در حوزه کارمندی و مدیر هسته گزینش دانشگاه
تلفن : 55912326 031محمد خداداد
مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
تلفن: 55515885 031
دکتر محسن بهپور
مشاور رئیس در امور رفاه کارکنان
تلفن:
55912375 031
55912352 031
55912357 031


محمود ساجدی
مشاور رئیس در امور ایثارگران
تلفن :55912790 031
 


 
دکتر داوود حسنعلیان
مشاور رئیس در امور کارآفرینی
تلفن : 55912168 031


 دکتر نرگس نیکخواه
مشاور رئیس در امور بانوان
تلفن : 55913741 031