شرایط پذیرش دانشگاه کاشان

 
شرایط عمومی و اختصاصی مقطع کارشناسی
۱) دانشجویان موظف به رعایت شئونات دانشجویی و مقررات پوشش و حجاب و عفاف براساس ضوابط دانشگاه هستند.
۲) شهریه ثابت برای دانشجویان نوبت دوم ورودی جدید در سال ۱۴۰۲ برای هر ترم بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون ریال و شهریه متغیر برای هر واحد بین ۲ تا ۳.۵ میلیون ریال و براساس مصوبات هیات امنا خواهد بود.
۳) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.
۴) تغذیه دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) تحت حمایت صندوق رفاه دانشجویان نبوده و لذا تعیین نرخ بعهده دانشگاه و براساس هزینه تمام شده خواهد بود و این دانشجویان امکان استفاده از خوابگاه صندوق رفاه را نداشته و در صورت امکان از خوابگاه خودگردان با قیمت تمام شده ( بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون ریال برای هر ترم) استفاده خواهند کرد.
۵) دانشجویان نوبت اول (روزانه) در سال اول تحصیلی در خوابگاه های خودگردان اسکان داده می شوند. این خوابگاه ها در مجموعه دانشگاه قرار دارد و اجاره بهای آنها متغیر بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون ریال برای یک نیمسال تحصیلی است. اجاره بها با توجه به ظرفیت اتاق و نوع سرا مشخص می شود.
۶) در سال دوم به بعد، در صورت داشتن ظرفیت خالی، دانشجویان روزانه در خوابگاه های صندوق رفاه اسکان داده می شوند.
۷) امکانات رفاهی برای دانشجویان کارشناسی ۸ نیمسال است. در صورت ماندگاری بیشتر، هزینه خدمات رفاهی (تغذیه و خوابگاه در صورت امکان) بر اساس قیمت تمام شده و مصوبات هیات رئیسه اخذ خواهد شد.
 
 
شرایط عمومی و اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد
۱) دانشجویان موظف به رعایت شئونات دانشجویی و مقررات پوشش و حجاب و عفاف براساس ضوابط دانشگاه هستند.
۲) شهریه ثابت و متغیر برای دانشجویان نوبت دوم براساس مصوبات هیات امنا خواهد بود.
۳) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.
۴) تغذیه دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) تحت حمایت صندوق رفاه دانشجویان نبوده و لذا تعیین نرخ بعهده دانشگاه و براساس هزینه تمام شده خواهد بود و این دانشجویان امکان استفاده از خوابگاه صندوق رفاه را نداشته و در صورت امکان از خوابگاه خودگردان با قیمت تمام شده ( بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون ریال برای هر ترم) استفاده خواهند کرد.
۵) دانشجویان نوبت اول (روزانه) در سال اول تحصیلی در خوابگاه های خودگردان اسکان داده می شوند. این خوابگاه ها در مجموعه دانشگاه قرار دارد و اجاره بهای آنها متغیر بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون ریال برای یک نیمسال تحصیلی است. اجاره بها با توجه به ظرفیت اتاق و نوع سرا مشخص می شود.
۶) در سال دوم به بعد، در صورت داشتن ظرفیت خالی، دانشجویان روزانه در خوابگاه های صندوق رفاه اسکان داده می شوند.
۷) امکانات رفاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۴ نیمسال است. در صورت ماندگاری بیشتر، هزینه خدمات رفاهی (تغذیه و خوابگاه در صورت امکان) بر اساس قیمت تمام شده و مصوبات هیات رئیسه اخذ خواهد شد.
 
 
شرایط عمومی و اختصاصی مقطع دکتری

۱) دانشجویان موظف به رعایت شئونات دانشجویی و مقررات پوشش و حجاب و عفاف براساس ضوابط دانشگاه هستند.
۲) شهریه ثابت و متغیر برای دانشجویان نوبت دوم و پردیس براساس مصوبات هیات امنا خواهد بود.
۳) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.
۴) تغذیه دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) و پردیس تحت حمایت صندوق رفاه دانشجویان نبوده و لذا تعیین نرخ بعهده دانشگاه و براساس هزینه تمام شده خواهد بود و این دانشجویان امکان استفاده از خوابگاه صندوق رفاه را نداشته و در صورت امکان از خوابگاه خودگردان با قیمت تمام شده ( بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون ریال برای هر ترم) استفاده خواهند کرد.
۵) دانشجویان نوبت اول (روزانه) در سال اول تحصیلی در خوابگاه های خودگردان اسکان داده می شوند. این خوابگاه ها در مجموعه دانشگاه قرار دارد و اجاره بهای آنها متغیر بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون ریال برای یک نیمسال تحصیلی است. اجاره بها با توجه به ظرفیت اتاق و نوع سرا مشخص می شود.
۶) در سال دوم به بعد، در صورت داشتن ظرفیت خالی، دانشجویان روزانه در خوابگاه های صندوق رفاه اسکان داده می شوند.
۷) امکانات رفاهی برای دانشجویان دکترا ۸ نیمسال است. در صورت ماندگاری بیشتر، هزینه خدمات رفاهی (تغذیه و خوابگاه در صورت امکان) بر اساس قیمت تمام شده و مصوبات هیات رئیسه اخذ خواهد شد.
 
 
نشانی: کاشان، بلوار قطب راوندی-کدپستی 53153-87317  تلفن 55919-031 و نمابر:55511121-031
 
جدول شهریه های مصوب  دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان کنکور  1402


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: شرایط پذیرش پذیرش دانشگاه کاشان