نظام رتبه‌بندی لایدن

مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لایدنCWTS  در سال ۲۰۰۷، نظام رتبه‌بندی برای ۱۰۰۰ دانشگاه اروپایی با بیشترین میزان انتشارات را ارائه نمود که نتایج با مراجعه به ۷۰۰ وب سایت علمی که به نمایه کردن مقالات می پردازند، بدست آمد. این نظام برای گردآوری داده‌های مورد نیاز پایگاه استنادی وب‌علوم (Web of Science) را مورد استفاده قرار می‌دهد.

نظام رتبه‌بندی لایدن به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از لحاظ علمی در پنج زمینه اصلی می‌پردازد.

 • علوم سلامت و زیست و پزشکی
 • ریاضیات و علوم کامپیوتر
 • علوم فیزیک و مهندسی
 • علوم اجتماعی و انسانی
 • علوم زیستی و زمین

 

شاخص‌های نظام رتبه‌بندی لایدن

شاخص‌های نظام رتبه‌بندی لایدن تحت سه محور اصلی تاثیر علمی، همکاری علمی و شاخص‌های کلی بررسی می‌شود.

تاثیر علمی

1. تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که جزو 1درصد بالای تولیدات علمی پراستناد هستند.

2. تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که جزو 10درصد بالای تولیدات علمی پراستناد هستند.

3. تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که جزو 50 درصد بالای تولیدات علمی پراستناد هستند.

4. مجموع استنادهای دریافتی تولیدات علمی دانشگاه و میانگین استنادات دریافتی

5. مجموع استنادهای دریافتی تولیدات علمی دانشگاه و میانگین استنادات دریافتی نرمال شده براساس حوزه موضوعی وسال

همکاری علمی

 1. تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند دانشگاه دیگر
 2. تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند کشور دیگر
 3. تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با یک یا چند سازمان صنعتی دیگر
 4. تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با موسسه های تا شعاع فاصله کمتر از 100 کیلومتری

تعداد و نسبت همکاری علمی یک دانشگاه با موسسه های تا شعاع فاصله بیشتر از 500 کیلومتری

شاخص‌های کلی

 • ۱. بیشترین تعداد مقالات منتشر شده (P)
 • ۲. تعداد استناد دهی هر مقاله (CPP)
 • ۳. تعداد کل مقالات X اثر آن در رشته مربوطه (P*CPP/FCSm)
 • ۴. سرانه استناد دهی هر مقاله تقسیم بر میانگین اثر آن در رشته مربوطه (CPP/FCSm)