نظام رتبه‌بندی تایمز

نظام رتبه‌بندی تایمز هر ساله رتبه‌بندی جامعی از بررسی اطلاعات بیش از 2600 دانشگاه از 93 کشور جهان ارائه می‌دهد. موسسه تایمز در انگلستان به مدت ۸ سال است که اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌نماید. در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، این موسسه جهت تأمین داده های پژوهشی با نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی QS همکاری داشته است که ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان را با ۶ شاخص ارزیابی کرده است. از سال ۲۰۱۰ موسسه تایمز همکاری خود را با موسسه   Quacquarelli Symonds پایان می‌دهد و موافقتنامه جدیدی با تامسون رویترز (موسسه اطلاعات علمی ISI) امضا می‌نماید تا روش جدید خود را عملیاتی کند. همچنین در تعداد (۱۳ شاخص) و ماهیت شاخص‌ها نیز بازنگری نموده است. این موسسه علاوه بر وبسایت خود، دارای مجله ای است که اخبار، تحلیل های کارشناسی و گفتگوها و ... را نیز در حوزه آموزش عالی در بردارد. این مجله در دو قالب مخصوص انگلستان و نیز قالب جهانی منتشر می‌شود. مهمترین معیارهای این نظام رتبه‌بندی، آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی است، هر کدام از این معیارها دارای شاخص‌هایی هستند.

شاخص‌های نظام رتبه‌بندی تایمز

وزن معیار

معیار

شاخص

وزن شاخص

۳۰

آموزش

بررسی شهرت: آموزش

۱۵٪

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

۶٪

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

۴,۵٪

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

۲,۲۵٪

درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی

۲,۲۵٪

۳۰

پژوهش

بررسی شهرت: پژوهش

۱۸٪

درآمد پژوهش

۶٪

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

۶٪

۳۰

استنادات

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده

۳۰

۲,۵

درآمد صنعتی

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)

۲,۵

۷,۵

وجهه بین‌­المللی

نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی

۲,۵

نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی

۲,۵

سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

۲,۵