ساخت تلسکوپ آماتوری توسط دوتن از دانشجویان دانشگاه کاشان

ساخت تلسکوپ آماتوری توسط دوتن از دانشجویان دانشگاه کاشان
مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان دراین باره میگوید:


لینک دانلود فایل