گزارش فعالیت ها و رویکردهای سال جاری دانشگاه کاشان در حوزه مدیریت مالی

سید محسن صفوی مدیر امور مالی دانشگاه دراین باره میگوید:


لینک دانلود فایل