آشنایی با نخستین شرکت مستقر در پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی

آشنایی با نخستین شرکت مستقر در پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی
دکتر مزدیان در این باره میگوید:


لینک دانلود فایل