گزارش فعالیت ها و رویکردهای سال جاری دانشگاه کاشان در حوزه مدیریت مرکز رایانه

دکتر گلی  مدیر مرکز رایانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه دراین باره میگوید:


لینک دانلود فایل