گزارش فعالیت ها ودستاوردهای دانشگاه کاشان در حوزه مدیریت سبز

مهندس توفیقی مدیر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه دراین باره میگوید:


لینک دانلود فایل