دعوتنامه جهت حضور در مراسم افتتاحیه خوابگاه دانشجوئی دانشگاه کاشان