مشاورین

 

 

 محمد راحمی مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات

تلفن : 55912202 031

دکتر قاشم شفیعی
مشاور رئیس و مسئول پیگیری امور حقوقی، ارجاعی، اراضی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
تلفن : 55912200 031

دکتر حمید رضا فهیمی تبار
مشاور رئیس در امور فرهنگی
تلفن : 55912704 031دکتر جواد دیواندری
مشاور رئیس دانشگاه در طرح های عمرانی
تلفن : 55913134 031


محمد رضا گندمی
مشاور رئیس در حوزه کارمندی و مدیر هسته گزینش دانشگاه
تلفن : 55912326 031دکتر محسن بهپور
مشاور رئیس در امور رفاه کارکنان
تلفن:
55912375 031
55912352 031
55912357 031


محمود ساجدی
مشاور رئیس در امور ایثارگران
تلفن :55912790 031