انتصابهای اردیبهشت و خرداد ماه ۸۶

۲۲ خرداد ۱۳۸۶ | ۱۸:۰۸ کد : ۲۵۱
تعداد بازدید:۱۷۲۳
۱. دکتر سعید گلابی معاونت اداری و مالی دانشگاه در تاریخ ۲۳/۲/۸۶ ۲. دکتر محمد اخوان عضو کمیته ناظر برنشریات ۲۳/۲/۸۶ ۳. دکتر محمد امینی عضو کمیته ناظر برنشریات ۲۳/۲/۸۶ ۴. سعید قماشی عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات ۲۳/۲/۸۶ ۵. دکتر الماسی، دکتر همدانیان، دکتر عبدالعلی رمضانی، دکتر اشرفی و دکتر علی قربانپور عضویت در شورای پژوهشکده علوم و فناوری نانو ۲۴/۲/۸۶ ۶. دکتر سید علیرضا اشرفی نماینده ریاست در کمیته منتخب دانشگاه ۲۶/۲/۸۶ ۷. دکتر عبداله موحدی محب عضو شورای فرهنگی دانشگاه ۳۰/۲/۸۶ ۸. محمد رمضانی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی ۱/۳/۸۶ ۹. دکتر علی قربان پور و دکتر حسین نعیمی عضو شورای دانشگاه ۶/۳/۸۶ ۱۰. دکتر حسین نعیمی عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ۷/۳/۸۶ ۱۱. دکتر عباس کتابی رئیس دانشکده مهندسی ۹/۳/۸۶ ۱۲. دکتر سید مهدی قریشی مدیر گروه شیمی ۹/۳/۸۶ ۱۳. دکتر محمدرضا مزدیانفر مدیر گروه مهندس شیمی ۹/۳/۸۶ ۱۴. دکتر مسعود همدانیان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو ۹/۳/۸۶ ۱۵. سرکار خانم مریم هاشمی مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان ۹/۳/۸۶ ۱۶. دکتر غلامحسین صدیفیان رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه ۹/۳/۸۶ ۱۷. دکتر سعید گلابی رئیس ستاد رفاهی دانشگاه ۱۳/۳/۸۶ ۱۸. دکتر روح اله جهانی پور مدیر امور آموزشی ۱۳/۳/۸۶ ۱۹. دکتر بهرام جزی مدیر دفتر نظارت و سنجش آموزش ۱۳/۳/۸۶ ۲۰. حجت الاسلام و المسلمین احمد شیخ زاده مسئول امور ایثارگران دانشگاه ۱۶/۳/۸۶

 

1. دکتر سعید گلابی معاونت اداری و مالی دانشگاه در تاریخ 23/2/86

2. دکتر محمد اخوان عضو کمیته ناظر برنشریات 23/2/86

3. دکتر محمد امینی عضو کمیته ناظر برنشریات 23/2/86

4. سعید قماشی عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات 23/2/86

5. دکتر الماسی، دکتر همدانیان، دکتر عبدالعلی رمضانی، دکتر اشرفی و دکتر علی قربانپور  عضویت در شورای پژوهشکده علوم و فناوری نانو 24/2/86

6. دکتر سید علیرضا اشرفی نماینده ریاست در کمیته منتخب دانشگاه 26/2/86

7. دکتر عبداله موحدی محب عضو شورای فرهنگی دانشگاه 30/2/86

8. محمد رمضانی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی 1/3/86

9. دکتر علی قربان پور و دکتر حسین نعیمی عضو شورای دانشگاه 6/3/86

10. دکتر حسین نعیمی عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه 7/3/86

11. دکتر عباس کتابی رئیس دانشکده مهندسی 9/3/86

12. دکتر سید مهدی قریشی مدیر گروه شیمی 9/3/86

13. دکتر محمدرضا مزدیانفر مدیر گروه مهندس شیمی 9/3/86

14. دکتر مسعود همدانیان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو 9/3/86

15. سرکار خانم مریم هاشمی مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان 9/3/86

16. دکتر غلامحسین صدیفیان رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه 9/3/86

17. دکتر سعید گلابی رئیس ستاد رفاهی دانشگاه 13/3/86

18. دکتر روح اله جهانی پور مدیر امور آموزشی 13/3/86

19. دکتر بهرام جزی مدیر دفتر نظارت و سنجش آموزش 13/3/86

20. حجت الاسلام و المسلمین احمد شیخ زاده مسئول امور ایثارگران دانشگاه 16/3/86

 


نظر شما :